Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) ban hành kèm theo Quyết định số 233/QĐ-BTP ngày 10/02/2020 của Bộ Tư pháp, từ ngày 29/6/-30/6/2020, tại thành phố Tân An, tỉnh Long An, Cục TGPL đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý trong tố tụng hình sự .
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 233/QĐ-BTP ngày 10/02/2020, trong hai ngày 29-30/6/2020, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý trong tố tụng dân sự cho người khuyết tật và tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực tố tụng hình sự.
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 233/QĐ-BTP ngày 10/02/2020, trong ngày 09 và ngày 10/6/2020 tại thành phố Lạng Sơn, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý trong tố tụng dân sự và Thông tư số 03/2020/TT-BTP ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý.
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 233/QĐ-BTP ngày 10/2/2020 và Quyết định số 2477/QĐ-BTP ngày 01/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt văn kiện và Quyết định đầu tư khoản viện trợ PDA do Đại sứ quán Ai len tài trợ, trong hai ngày 27-28/02/2020, tại thành phố Cần Thơ, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý trong các vụ việc tố tụng dân sự với sự hỗ trợ từ Đại sứ quán Ai len.
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt (Quyết định số 233/QĐ-BTP ngày 10/2/2020), từ ngày 25/02/2020 đến ngày 27/02/2020, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Đoàn kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý (sau đây gọi tắt là Đoàn Kiểm tra) tại các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, An Giang và Cần Thơ theo Quyết định số 11/QĐ-CTGPL ngày 17/02/2020 và kế hoạch số 04/KH-CTGPL ngày 17/02/2020 của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL).
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Trợ giúp pháp lý đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp (phê duyệt tại Quyết định số 233/QĐ-BTP ngày 10/2/2020), ngày 26/02/2020, tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý trong các vụ việc tố tụng dân sự
Thực hiện Kế hoạch công tác của Cục Trợ giúp pháp lý năm 2020 và tài trợ của Đại sứ quán Ai – Len, Hôm nay ngày 20/2/2020 tại Thừa Thiên – Huế, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức tổ chức tập huấn chuyên sâu pháp luật về đất đai, tranh chấp đất đai và kỹ năng tham gia tố tụng trong các vụ việc tranh chấp đất đai cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý của 07 tỉnh khu vực miền Trung.
Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tại Hội nghị triển khai công tác trợ giúp pháp lý năm 2020 (TGPL) diễn ra ngày 02/01/2020. Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý Nguyễn Thị Minh đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Cục Trợ giúp pháp lý.