Cục Trợ giúp pháp lý thông báo về việc ban hành Quyết định số 17/QĐ-CTGPL ngày 19 tháng 3 năm 2024 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 99/QĐ-CTGPL ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý.
Cục Trợ giúp pháp lý thông báo về việc ban hành Quyết định số 98/QĐ-CTGPL ngày 29 tháng 9 năm 2023 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Cục Trợ giúp pháp lý
Thực hiện Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, trên cơ sở báo cáo của các địa phương về thực tiễn triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại các Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 6079/BTP-TGPL ngày 08/12/2023 hướng dẫn hoạt động trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Thực hiện Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, trên cơ sở báo cáo của các địa phương về thực tiễn triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại các Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 6080/BTP-TGPL ngày 08/12/2023 về việc hướng dẫn thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
Ngày 22/02/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 263/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Chương trình). Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình
Ngày 14/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021đến năm 2025 (Chương trình), trong đó trợ giúp pháp lý quy định tại nội dung số 3 thuộc Tiểu dự án 1 và Dự án 10. Bộ Tư pháp hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý trong Chương trình