Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Bộ Tư pháp năm 2021, trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ (EU JULE), nhằm trang bị kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý trong các vụ việc đất đai, Cục Trợ giúp pháp lý đã phối hợp với Liên minh Châu Âu xây dựng bộ tài liệu tập huấn cho giảng viên nguồn về trợ giúp pháp lý trong các vụ việc đất đai trên cơ sở tài liệu hướng dẫn xây dựng năm 2020.
Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Đoàn kiểm tra đã ký Kết luận kiểm tra số 4097/KL-ĐKTLN (ngày 20/10/2022) đối với Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng tỉnh Ninh Thuận, Kết luận số 4128/KL-ĐKLN (ngày 24/10/2022) đối với Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Bình Thuận.
Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Bộ Tư pháp năm 2022, trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ (EU JULE), nhằm trang bị kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, Cục Trợ giúp pháp lý đã phối hợp với Liên minh Châu Âu xây dựng bộ tài liệu tập huấn giảng viên nguồn về trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình trên cơ sở tài liệu hướng dẫn xây dựng năm 2020.
Ngày 28/6/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2134/BTP-TGPL về việc thực hiện nội dung trợ giúp pháp lý của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022). Theo đó, Bộ Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu thực hiện các hoạt động như sau:
Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030, ngày 10/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính giai đoạn 2022 – 2030 kèm theo Quyết định số 1334/QĐ-BTP.
Bộ Tư pháp đã có Công văn số 503/BTP-TGPL ngày 23/02/2022 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Công văn số 546/BTP-TGPL ngày 25/02/2022 gửi Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tham gia tổ chức phiên tòa trực tuyến và thực hiện chuyển đổi số.
Ngày 24/01/2022, Tòa án nhân dân tối cao đã có văn bản số 14/TANDTC-TH trả lời đề nghị của Bộ Tư pháp, cho biết đã hoàn chỉnh thông tin của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao và các Trang thông tin điện tử thành phần. Theo đó, Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao và 66 Trang thông tin điện tử thành phần đã cập nhật đầy đủ thông tin của 63 Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và 99 Chi nhánh trợ giúp pháp lý nhà nước tại mục Chỉ dẫn người dân.
Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật (Quyết định số 1100/QĐ-TTg), Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 (Quyết định số 1190/QĐ-TTg), ngày 07/01/2022, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022 (Kèm theo Quyết định số: 09 /QĐ – BTP ngày 07/01/2022).