Xem cỡ chữ

Lãnh đạo Cục

 

CỤC TRƯỞNG: CÙ THU ANH
Năm sinh:  1971
Dân tộc:  Kinh
Quê quán:  Vũ Quang - Hà Tĩnh
Học vị:  Thạc sĩ Luật học
Cơ quan:  024.6273.9633
Thư điện tử:  anhct@moj.gov.vn
PHÓ CỤC TRƯỞNG: VŨ THỊ HƯỜNG
Năm sinh:  1972
Dân tộc:  Kinh
Quê quán: 
Học vị:  Thạc sĩ Luật học
Cơ quan:  024.6273.9632
Thư điện tử:  huongvt@moj.gov.vn
 
PHÓ CỤC TRƯỞNG: VŨ THỊ HOÀNG HÀ
Năm sinh:  1974
Dân tộc:  Kinh
Quê quán: Tiền Hải, Thái Bình
Học vị:  Thạc sĩ Luật học
Cơ quan:  024.6273.9639
Thư điện tử:  havth@moj.gov.vn

 
Bảng phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Cục Trợ giúp pháp lý xem tại đây./
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-CTGPL ngày 22/7/2020 của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý)

 
 
Văn phòng Cục
 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Lê Thị Thu Hà Chánh Văn phòng 024.6273.9641 lttha@moj.gov.vn
Nguyễn Bích Ngọc P.Chánh Văn phòng 024.6273.9641 ngocnb@moj.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng Ngọc Chuyên viên 024.6273.9641 ngocnth@moj.gov.vn
Đặng Thanh Nga Chuyên viên 024.6273.9641 ngadt@moj.gov.vn
Bùi Thị Thu Hiền Chuyên viên 024.6273.9641 hienbtt@moj.gov.vn
Nguyễn Thị Lan Hương Chuyên viên 024.6273.9639 huongntl@moj.gov.vn
Lê Thị Kim Ngọc  Chuyên viên  024.6273.9641  
Vũ Thanh Sơn  Cán bộ HĐ 68 024.6273.9641 sonvt@moj.gov.vn
 
 
Phòng Chính sách và Quản lý nghiệp vụ TGPL
 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Phan Thị Thu Hà Trưởng phòng 024.6273.9638 haptt@moj.gov.vn
Lê Thị Thúy P.Trưởng phòng 024.6273.9638 ltthuy@moj.gov.vn
Vũ Hồng Tuyến Chuyên viên cao cấp 024.6273.9638 tuyenvh@moj.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Hiền Chuyên viên 024.6273.9638 ntthien@moj.gov.vn
Trần Thị Phượng Chuyên viên 024.6273.9638 tranthiphuong@moj.gov.vn
Phan Hải Yến Chuyên viên 024.6273.9638 yenph@moj.gov.vn
Trần Tuyết Minh Chuyên viên 024.6273.9638 ttminh@moj.gov.vn
Nguyễn Phan Thùy Linh  Chuyên viên  024.6273.9638  
 

Phòng Tài chính và Quản lý chất lượng TGPL
 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Nguyễn Thị Thanh Trưởng phòng 024.6273.9642 ntthanh@moj.gov.vn
Phan Văn Tuân P.Trưởng phòng 024.6273.9645 pvtuan@moj.gov.vn
Bùi Như Lan  P. Trưởng phòng  024.6273.9645 lanbn@moj.gov.vn
Lê Thị Thanh Hà Chuyên viên 024.6273.9645 lttha2@moj.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Huyền Chuyên viên 024.6273.9645 huyenntt4@moj.gov.vn
Nguyễn Diễm Hương Kế toán viên 024.6273.9642 huongnd@moj.gov.vn
Nguyễn Thị Hoài Thu Thủ quỹ 024.6273.9642 thunth@moj.gov.vn
Trần Thùy Dương  Chuyên viên  024.6273.9645  
Nguyễn Diệu Hương  Chuyên viên  024.6273.9645  
 
 
Trung tâm Thông tin, dữ liệu TGPL
 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Lê Thị Thúy P.Giám đốc phụ trách 024.6273.9638 ltthuy@moj.gov.vn
Thành Thị Mai Loan Kế toán viên 024.6273.9631 ttmloan@moj.gov.vn
Hoàng Thị Vân Anh Chuyên viên 024.6273.9631 htvanh@moj.gov.vn
Vũ Thị Phương Thảo Chuyên viên 024.6273.9631 vtpthao@moj.gov.vn
Lê Thị Thảo Ly Chuyên viên 024.6273.9631 lyltt@moj.gov.vn
Phạm Thị Việt Hà Chuyên viên  024.6273.9642 haptv@moj.gov.vn
Nguyễn Huỳnh Đức  Chuyên viên  024.6273.9641 huynhduc@moj.gov.vn
Trịnh Thị Thanh Chuyên viên 024.6273.9631 thanhtt@moj.gov.vn