Xem cỡ chữ

Lãnh đạo Cục

 

CỤC TRƯỞNG: CÙ THU ANH
Năm sinh:  1971
Dân tộc:  Kinh
Quê quán:  Vũ Quang - Hà Tĩnh
Học vị:  Thạc sĩ Luật học
Cơ quan:  024.6273.9633
Thư điện tử:  anhct@moj.gov.vn
PHÓ CỤC TRƯỞNG: VŨ THỊ HƯỜNG
Năm sinh:  1972
Dân tộc:  Kinh
Quê quán: 
Học vị:  Thạc sĩ Luật học
Cơ quan:  024.6273.9632
Thư điện tử:  huongvt@moj.gov.vn
 
PHÓ CỤC TRƯỞNG: VŨ THỊ HOÀNG HÀ
Năm sinh:  1974
Dân tộc:  Kinh
Quê quán: Tiền Hải, Thái Bình
Học vị:  Thạc sĩ Luật học
Cơ quan:  024.6273.9639
Thư điện tử:  havth@moj.gov.vn

 
Bảng phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Cục Trợ giúp pháp lý xem tại đây./
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-CTGPL ngày 22/7/2020 của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý)

 
 
Văn phòng Cục
 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Lê Thị Thu Hà Chánh Văn phòng 024.6273.9641 lttha@moj.gov.vn
Nguyễn Bích Ngọc P.Chánh Văn phòng 024.6273.9641 ngocnb@moj.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng Ngọc Chuyên viên 024.6273.9641 ngocnth@moj.gov.vn
Đặng Thanh Nga Chuyên viên 024.6273.9641 ngadt@moj.gov.vn
Bùi Thị Thu Hiền Chuyên viên 024.6273.9641 hienbtt@moj.gov.vn
Nguyễn Thị Lan Hương Chuyên viên 024.6273.9639 huongntl@moj.gov.vn
Vũ Thanh Sơn Cán bộ HĐ 68 024.6273.9646 sonvt@moj.gov.vn
 
 
Phòng Chính sách và Quản lý nghiệp vụ TGPL
 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Phan Thị Thu Hà Trưởng phòng 024.6273.9638 haptt@moj.gov.vn
Lê Thị Thúy P.Trưởng phòng 024.6273.9638 ltthuy@moj.gov.vn
Vũ Hồng Tuyến Chuyên viên chính 024.6273.9638 tuyenvh@moj.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Hiền Chuyên viên 024.6273.9638 ntthien@moj.gov.vn
Trần Thị Phượng Chuyên viên 024.6273.9638 tranthiphuong@moj.gov.vn
Phan Hải Yến Chuyên viên 024.6273.9638 yenph@moj.gov.vn
Trần Tuyết Minh Chuyên viên 024.6273.9638 ttminh@moj.gov.vn
 

Phòng Tài chính và Quản lý chất lượng TGPL
 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Nguyễn Thị Thanh Trưởng phòng 024.6273.9642 ntthanh@moj.gov.vn
Phan Văn Tuân P.Trưởng phòng 024.6273.9645 pvtuan@moj.gov.vn
Lê Thị Thanh Hà Chuyên viên 024.6273.9645 lttha2@moj.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Huyền Chuyên viên 024.6273.9645 huyenntt4@moj.gov.vn
Bùi Như Lan  Chuyên viên  024.6273.9645 lanbn@moj.gov.vn
Nguyễn Diễm Hương Kế toán viên 024.6273.9642 huongnd@moj.gov.vn
Nguyễn Thị Hoài Thu Thủ quỹ 024.6273.9642 thunth@moj.gov.vn
 
 
Trung tâm Thông tin, dữ liệu TGPL
 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Lê Thị Thúy P.Giám đốc phụ trách 024.6273.9638 ltthuy@moj.gov.vn
Thành Thị Mai Loan Kế toán viên 024.6273.9631 ttmloan@moj.gov.vn
Hoàng Thị Vân Anh Chuyên viên 024.6273.9631 htvanh@moj.gov.vn
Vũ Thị Phương Thảo Chuyên viên 024.6273.9631 vtpthao@moj.gov.vn
Lê Thị Thảo Ly Chuyên viên 024.6273.9631 lyltt@moj.gov.vn
Phạm Thị Việt Hà Chuyên viên  024.6273.9642 haptv@moj.gov.vn
Nguyễn Huỳnh Đức  Chuyên viên  024.6273.9641 huynhduc@moj.gov.vn
Trịnh Thị Thanh Chuyên viên 024.6273.9631 thanhtt@moj.gov.vn