Ngày 24/6/2014, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 76/2014/QH13 đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 (sau đây gọi là Nghị quyết số 76/2014/QH13). Để triển khai thực hiện Nghị quyết này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2324/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 76/2014/QH13, theo đó, trợ giúp pháp lý được giao thực hiện 02 nhiệm vụ.
Năm 2016, trong không khí phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021..., công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp; Kế hoạch công tác năm 2016 của Cục TGPL đã được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 319/QĐ-BTP ngày 02/3/2016; Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 28/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, cụ thể:
Năm 2015, trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Tư pháp; Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV, công tác trợ giúp pháp lý tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2015; Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 228/QĐ-BTP ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07/03/2015 của Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 527/QĐ-BTP ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) và Kế hoạch công tác năm 2015 của Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 477/QĐ-BTP ngày 16/3/2015 để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.