Kết quả công tác năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017 của Cục Trợ giúp pháp lý

10/12/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Năm 2016, trong không khí phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021..., công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp; Kế hoạch công tác năm 2016 của Cục TGPL đã được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 319/QĐ-BTP ngày 02/3/2016; Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 28/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

  • TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÁN BỘ CỦA CỤC TGPL
Theo Quyết định số 1689/QĐ-BTP ngày 21/9/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục TGPL Cục có 04 đơn vị quản lý nhà nước (Văn phòng Cục, Phòng Chính sách và quản lý nghiệp vụ TGPL; Phòng Quản lý chất lượng TGPL và Phòng Tài chính - Kế toán) và 01 đơn vị sự nghiệp (Trung tâm thông tin, dữ liệu TGPL).
Năm 2016, Cục được giao 29 biên chế công chức hành chính theo Quyết định số 227/QĐ-BTP ngày 02/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước năm 2016 đối với Cục TGPL. Trong năm 2016, Cục được tiếp nhận thông qua thi tuyển công chức của Bộ Tư pháp 02 công chức (trong đó có 01 công chức ngạch chuyên viên và 01 công chức ngạch văn thư), đồng thời, có 02 biên chế ngạch chuyên viên pháp lý chuyển công tác (trong đó: 01 đồng chí chuyển sang đơn vị khác và 01 đồng chí chuyển công tác để hợp pháp hóa gia đình). Như vậy, tính đến nay Cục có 27 biên chế hành chính và 01 Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ, cụ thể:
- Lãnh đạo Cục: có Cục trưởng và 02 (hai) Phó Cục trưởng.
- Lãnh đạo cấp phòng: có 02 Trưởng phòng và tương đương; 06 Phó trưởng phòng.
- Chuyên viên, cán sự: 16 người và 01 Hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP.
- Trung tâm Thông tin, dữ liệu TGPL: có 02 công chức Cục kiêm nhiệm (Giám đốc và kế toán Trung tâm); 01 hợp đồng chuyển từ Quỹ TGPL Việt Nam sang và 04 hợp đồng dịch vụ.
Các tổ chức đoàn thể của Cục bao gồm: Chi bộ Cục TGPL với 20 đảng viên (trong đó có 2 đảng viên dự bị mới được kết nạp năm 2016); Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và Ban chấp hành Chi đoàn cơ sở Cục TGPL.
B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2016
1. Xây dựng Dự án Luật TGPL (sửa đổi)
Xác định xây dựng Dự án Luật TGPL sửa đổi (Dự án Luật) là nhiệm vụ trọng tâm của Cục trong năm 2016, nên ngay từ đầu năm Cục TGPL đã tập trung cao độ nguồn lực cho việc xây dựng Dự án Luật này. Thời kỳ đầu xây dựng, Cục TGPL gặp một số khó khăn khách quan trong việc nghiên cứu các định hướng của Luật về mô hình tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL. Bởi lẽ, các định hướng này đã được quy định trong Đề án đổi mới công tác TGPL, song các định hướng này không được các địa phương ủng hộ. Trước khó khăn đó, Cục TGPL đã phải tìm ra các biện pháp hữu hiệu nhất để giải quyết khó khăn, một mặt tích cực nghiên cứu, tìm tòi học hỏi các mô hình TGPL của một số nước, trong đó có các nước phát triển, nước đang phát triển và các nước trong khối Asean, nghiên cứu thực tiễn triển khai thi hành Luật TGPL năm 2006, nhận định và đánh giá sâu sắc những bất cập, hạn chế, tìm ra các nguyên nhân và nghiên cứu các giải pháp khắc phục có thể xử lý trong Luật TGPL sửa đổi. Mặt khác, Cục đã nhiều lần báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo Bộ, báo cáo Ban cán sự để có những định hướng phù hợp cho sự phát triển bền vững của công tác TGPL. Được sự quan tâm, chỉ đạo rất sát sao, cụ thể của Ban cán sự Đảng, của Bộ trưởng, Thứ trưởng phụ trách, sự phối hợp chặt chẽ và đầy tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Cục đã nghiên cứu tham mưu để Bộ Tư pháp hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật TGPL (sửa đổi) trình Chính phủ đúng thời hạn (Tờ trình số 40/TTr-BTP ngày 30/6/2016).
Trong giai đoạn Dự án Luật TGPL trình Chính phủ cũng gặp không ít khó khăn do các cơ quan, tổ chức có liên quan chưa thực sự hiểu về bản chất của TGPL nên nhiều thành viên Chính phủ đã đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật. Tuy nhiên, Cục TGPL đã tiếp tục nghiên cứu để có những lập luận thuyết phục, vì vậy, Dự án Luật TGPL (sửa đổi) được trình Quốc hội đúng thời hạn và theo đúng yêu cầu. Dự án Luật đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, được Ủy ban pháp luật của Quốc hội thẩm tra sơ bộ và thẩm tra chính thức, đồng thời Dự án Luật cũng đã được Quốc hội thảo luận ở Tổ (ngày 27/10/2016) và thảo luận ở Hội trường (ngày 10/11/2016). Khi thảo luận tại Tổ do chưa hiểu rõ mục tiêu quan trọng của việc xây dựng Luật là nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL, sử dụng các nguồn lực có hiệu quả bảo đảm tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của người được TGPL nên nhiều đại biểu Quốc hội chưa thực sự đồng thuận với những điểm sửa đổi của Dự án Luật. Trước thực tế đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục TGPL đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, đặc biệt là các kênh truyền thông có thể truyền tải thông tin kịp thời, thuận lợi đến các đại biểu Quốc hội (Truyền hình Quốc hội, Báo Pháp luật Việt Nam) để thông tin sâu, rộng về mục tiêu, quan điểm xây dựng Luật. Đồng thời, tại phiên thảo luận ở Hội trường, Bộ trưởng đã có phần giải trình lập luận, thuyết phục, do đó, các ý kiến phát biểu đều đồng tình với nội dung của Dự án Luật.
Hiện nay, Cục TGPL đang phối hợp với Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu hoàn thiện dự thảo để Ủy ban Pháp luật báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội thông qua Luật vào kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.
2. Triển khai Đề án đổi mới công tác TGPL
 Để triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025, Cục TGPL đã phối hợp chặt chẽ với các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các nhiệm vụ theo Đề án và Kế hoạch số 1543/QĐ-BTP ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
* Ở Trung ương:
Để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Đề án đổi mới, trong năm 2016, Cục TGPL đã tập trung nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ sau:
(i) Hoàn thiện thể chế công tác TGPL
 Bên cạnh việc xây dựng Luật TGPL (sửa đổi) và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều thi hành Luật TGPL, trong năm 2016, Cục TGPL đã tập trung nguồn lực xây dựng các văn bản khác về TGPL trên cơ sở các giải pháp mà Đề án đã đưa ra, cụ thể:
 Một trong những mục tiêu của Đề án đổi mới công tác TGPL là tập trung vào việc thực hiện vụ việc tham gia tố tụng, vì vậy, ngày 05/02/2016 Cục đã tham mưu để Bộ ban hành Công văn số 383/BTP-TGPL về chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý năm 2016, đó là cơ sở cho các địa phương thực hiện hoạt động TGPL tập trung đúng với định hướng của Đề án đổi mới.
Đồng thời, Cục TGPL đã tham mưu để Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/08/2016 ban hành chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình (sau đây gọi tắt Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/08/2016).
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016, Cục đã tham mưu và trình Bộ trưởng ký Quyết định số 2289/QĐ-BTP ngày 31/10/2016 ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đề xuất của địa phương, Cục TGPL đã tổng hợp và tham mưu lãnh đạo Bộ có Công văn số 3151/BTP-TGPL ngày 13/9/2016 gửi Bộ Tài chính xem xét, bố trí kinh phí để các địa phương kịp thời triển khai thực hiện Quyết định.
ii) Nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL
Nhằm nâng cao chất lượng tham gia tố tụng cho đội ngũ người thực hiện TGPL, trong năm 2016 Cục TGPL đã tổ chức 03 lớp tập huấn về các điểm mới của các bộ luật, luật tố tụng và 10 lớp tập huấn kỹ năng tham gia tố tụng. Lớp tập huấn đã kịp thời trang bị cho đội ngũ người thực hiện TGPL những nội dung mới về Bộ luật, luật tố tụng năm 2015 và các kỹ năng tham gia tố tụng đặc biệt là trong lĩnh vực tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, hành chính góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho người thực hiện TGPL đặc biệt là những địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, nơi khó huy động các luật sư tham gia trợ giúp pháp lý nhằm kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người thuộc diện được TGPL.
Các lớp tập huấn, bồi dưỡng được thực hiện đúng tiến độ, nội dung tập huấn rất thiết thực, bổ ích và nhận được những phản hồi tích cực từ phía đội ngũ người thực hiện TGPL ở địa phương.
Sau mỗi khóa tập huấn, Cục TGPL đều lấy ý kiến đánh giá từ phía các học viên (về nội dung, thời gian, phương pháp, chất lượng đội ngũ giảng viên…). Qua các kênh khác nhau (phiếu tổng hợp ý kiến đánh giá, báo cáo của địa phương và phản hồi từ phía học viên), các học viên đều đánh giá cao về nội dung tập huấn và đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy tại các lớp tập huấn và mong muốn Cục TGPL tiếp tục tổ chức nhiều lớp tập huấn nhằm năng cao kỹ năng tranh tụng cho đội ngũ người thực hiện TGPL góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội…
(iii) Công tác truyền thông về TGPL
Xác định công tác truyền thông về TGPL là một nhiệm vụ quan trọng nhằm quảng bá rộng rãi công tác TGPL trên các phương tiện thông tin đại chúng đến với người dân, các cơ quan, tổ chức, vì vậy, ngay từ đầu năm Cục đã ban hành Kế hoạch truyền thông về TGPL. Trong năm 2016, Cục đã triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể:
- Truyền thông trên phương tiện báo hình: xây dựng và phát sóng 02 phóng sự về công tác TGPL trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV2). Đặc biệt, để truyền thông về chính sách TGPL cũng như những điểm sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật TGPL (sửa đổi), Cục TGPL đã tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện 03 phóng sự trên Đài truyền hình Quốc hội, Đài truyền hình Việt Nam... với nhiều nội dung truyền tải đến các đại biểu Quốc hội, các cơ quan ban ngành, người dân để họ hiểu rõ hơn về công tác TGPL nói chung và Dự án Luật TGPL sửa đổi nói riêng.
- Truyền thông trên phương tiện báo nói: Cục đã phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam để thực hiện xây dựng các nội dung về TGPL phát sóng trên chuyên mục “Phổ biến giáo dục pháp luật” của VOV; xây dựng nội dung các thông điệp giới thiệu về hoạt động TGPL để phát sóng trên VOV2…
- Truyền thông trên phương tiện báo viết: Cục đã phối với Báo Pháp luật Việt Nam xây dựng chuyên mục về TGPL; phối hợp với Tạp chí dân chủ và pháp luật biên soạn và phát hành số chuyên đề xây dựng Luật TGPL sửa đổi.
- Truyền thông trên phương tiện mạng xã hội: Cục đã phối hợp với đơn vị truyền thông xây dựng youtube, fanpage… về TGPL và đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực của độc giả.
Ngoài ra, Cục đã tích cực thực hiện truyền thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ, của Cục và truyền thông trên báo điện tử của Báo Pháp luật Việt Nam; xây dựng và phát hành tờ rơi giới thiệu về TGPL và cung cấp địa chỉ các Trung tâm TGPL trong toàn quốc để phát miễn phí đến người dân…
(iv) Các nhiệm vụ khác đang triển khai theo Đề án:
Các nhiệm vụ khác cũng được Cục tích cực thực hiện theo đúng tiến độ như:
          (1) Trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch liên đoàn luật sư ký ban hành dự thảo Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam về hoạt động TGPL của luật sư (Quy chế phối hợp số 4616/QCPH/BTP-LĐLSVN ngày 28/12/2016 của Bộ Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam).
 (2) Trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành tiêu chí xác định vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trong hoạt động TGPL 2016 và năm 2017 (Quyết định số 2662/QĐ-BTP ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).
(3) Xây dựng “Đề xuất thiết kế, xây dựng phần mềm quản lý tổ chức và vụ việc TGPL” để hình thành dữ liệu về TGPL, nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động TGPL.
* Ở địa phương: Ngay sau khi Đề án đổi mới và Kế hoạch được ban hành, các địa phương đã chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới tại địa phương, đến nay, có 48/63 tỉnh/thành phố trong cả nước ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác TGPL. Phần lớn các nội dung trong Đề án đã được các địa phương triển khai thực hiện như: tập trung vào vụ việc, rà soát Chi nhánh, Câu lạc bộ TGPL, huy động luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tham gia thực hiện TGPL…Trong năm 2016, đã có 08 Chi nhánh trên toàn quốc giải thể do hoạt động không hiệu quả tại các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Đắk Nông, Ninh Bình, Bắc Kạn. Các địa phương đã tập trung vào vụ việc trong đó chú trọng vụ việc tham gia tố tụng. Trên cơ sở Công văn số 383/BTP-TGPL, nhiều địa phương đã tổ chức thực hiện vượt mức chỉ tiêu Kế hoạch đề ra (Nghệ An, Đắk Lắk, Gia Lai, Hà Nam, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La, Trà Vinh…..). Bên cạnh đó, có một số địa phương cho rằng chỉ tiêu vụ việc do Bộ Tư pháp đề ra là chưa phù hợp với nhu cầu thực tiễn của từng địa phương nên chỉ tiêu vụ việc còn thấp.
3. Việc xây dựng các văn bản, đề án khác:
Năm 2016, Cục TGPL đã tham mưu để Thủ tướng Chính phủ ký 01 Quyết định; Liên bộ ký 01 Thông tư liên tịch; Lãnh đạo Bộ Tư pháp ký ban hành 04 Quyết định (Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo). Bên cạnh đó, Cục đã hoàn thiện Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc TGPL để Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định vào ngày 26/12/2016.
Ngoài ra, Cục đã hoàn thiện việc góp ý, thẩm định trên 70 văn bản của các Bộ, ngành và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan đến hoạt động TGPL.
4. Công tác quản lý TGPL
4.1. Công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; quản lý chất lượng TGPL
- Công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ TGPL địa phương được xác định là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Cục trong năm 2016. Vì vậy, ngay từ đầu năm, tập thể Lãnh đạo Cục TGPL đã chủ động chỉ đạo các Phòng chuyên môn bám sát theo ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ và Lãnh đạo Bộ Tư pháp về công tác TGPL; thường xuyên theo dõi, liên hệ, đôn đốc địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; kịp thời hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ. Việc quản lý TGPL được Cục thực hiện đa dạng dưới nhiều hình thức khác nhau như qua đường công văn, trao đổi qua các cuộc hội nghị, hội thảo, các đợt kiểm tra khảo sát, qua điện thoại và qua việc sử dụng công nghệ thông tin phần mềm quản lý vụ việc, thư điện tử… Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 20/11/2016, Cục TGPL đã ban hành hơn 20 Công văn trả lời vướng mắc và hướng dẫn nghiệp vụ TGPL cho các địa phương; tổng hợp tình hình tổ chức và hoạt động TGPL, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị về hoạt động TGPL; tổng hợp, trả lời kiến nghị của Bộ, ngành, địa phương; theo dõi việc triển khai Đề án đổi mới công tác TGPL và việc thực hiện Công văn số 383/BTP-TGPL của Bộ Tư pháp về chỉ tiêu vụ việc TGPL; xây dựng báo cáo phục vụ công tác của Bộ trưởng tại các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình…
Nhìn chung, công tác hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ TGPL trong năm 2016 được Cục chỉ đạo thực hiện sát sao, thực chất. Việc nắm bắt thông tin liên quan đến công tác quản lý nhà nước của Sở Tư pháp đối với tổ chức và hoạt động TGPL, tình hình biến động về nhân sự, luân chuyển công tác của Trợ giúp viên pháp lý sau khi được bổ nhiệm…; những khó khăn đặc thù và các thông tin khác liên quan đến tổ chức và hoạt động của các Trung tâm TGPL nhà nước… để phục vụ kịp thời cho việc quản lý TGPL và xây dựng dự án Luật TGPL (sửa đổi).
 - Công tác quản lý chất lượng vụ việc TGPL cũng được chú trọng, trong năm 2016, Cục đã nghiên cứu các quy định của văn bản pháp luật về TGPL, chất lượng TGPL để hướng dẫn cho các địa phương (Bến Tre, Phú Thọ, Trà Vinh, Sơn La, Quảng Trị, Tây Ninh, Đắk Lắk, Vĩnh Phúc, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Bình, Điện Biên, Cao Bằng…); thực hiện việc theo dõi, giám sát chất lượng TGPL của các Trung tâm TGPL trong toàn quốc thông qua những vụ việc địa phương cập nhật lên hệ thống quản lý vụ việc; ban hành 10 Công văn trả lời các yêu cầu TGPL của người dân; thực hiện thẩm định 28 vụ việc tham gia tố tụng của 02 Trung tâm TGPL nhà nước (Điện Biên, Đắk Lắk) và thẩm định 06 vụ việc bạo lực gia đình của Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bến Tre; thực hiện tiếp công dân tại Trụ sở Bộ Tư pháp; tiếp tục thực hiện việc theo dõi, kiểm tra hoạt động TGPL cho các đối tượng đặc thù là trẻ em, cựu chiến binh, nạn nhân bị bạo lực gia đình, người bị nhiễm HIV; thực hiện việc theo dõi, nắm bắt thông tin của các Trung tâm TGPL trong cả nước về tình hình kiến nghị vụ việc, kiến nghị thi hành pháp luật về TGPL…
4.3. Công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương
Trong năm 2016, đội ngũ người thực hiện TGPL cũng được củng cố về số lượng với tổng số 1.298 công chức, viên chức, người lao động trong đó có  602 Trợ giúp viên pháp lý (tăng 10% so với năm 2015); 505 chuyên viên. Đội ngũ cộng tác viên tiếp tục được tăng cường hiện có 1.286 Luật sư, 3.266 Tư vấn viên pháp luật tham gia TGPL với tư cách cá nhân và 6.030 Cộng tác viên khác thực hiện TGPL. Chất lượng người thực hiện TGPL được nâng cao, đặc biệt là kỹ năng tranh tụng tại Tòa, ngày càng đáp ứng nhu cầu TGPL của người được TGPL theo nhiệm vụ, giải pháp của Đề án đổi mới công tác TGPL.
Năm 2016, 63 Trung tâm TGPL nhà nước thực hiện 96.243 vụ việc TGPL (giảm 32,5% so với năm 2015) cho 96.963 lượt người (giảm 32% so với năm 2015), trong đó có 10.822 vụ việc tham gia tố tụng (tăng 674 vụ việc so với cùng kỳ năm 2015); 457 vụ việc đại diện ngoài tố tụng; 83.440 vụ việc tư vấn và 1.524 vụ việc khác (Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo). Ở nhiều địa phương, số vụ việc tham gia tố tụng tăng mạnh so với năm ngoái (như: Quảng Nam tăng 440%; Lạng Sơn tăng 150%; Hải Phòng tăng 136%; Bến Tre tăng 130%; Gia Lai tăng 125%…). Sở dĩ, số lượng vụ việc TGPL năm 2016 giảm so với năm 2015, do các địa phương tập trung thực hiện vụ việc tham gia tố tụng, các vụ việc đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật tại trụ sở, tư vấn pháp luật tiền tố tụng; giảm số lượng vụ việc tư vấn tại đợt TGPL lưu động và sinh hoạt Câu lạc bộ (năm 2016 số vụ việc tư vấn tại các đợt TGPL lưu động, sinh hoạt Câu lạc bộ là: 60.239 vụ việc, giảm 40,5 % so với cùng kỳ năm 2015). Chất lượng các vụ việc tham gia tố tụng nâng lên rõ rệt, được các cơ quan tiến hành tố tụng ghi nhận; thông qua nhiều vụ việc cụ thể công tác TGPL đã để lại trong lòng người được TGPL niềm tin vào hệ thống tư pháp của đất nước.
5. Công tác hợp tác quốc tế
Các hoạt động hợp tác quốc tế cũng được Cục tích cực triển khai. Công tác hợp tác quốc tế năm 2016 đã đạt được những thành công trong việc thu hút các nhà tài trợ nước ngoài, các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, đặc biệt Cục đã thu hút  được sự quay trở lại hợp tác của các UN (UNDP, UNODC, UNWOMEN, UNICEF, UNAIDS). Hoạt động trong khuôn khổ các dự án hợp tác như Dự án GIG, Dự án UNWOMEN, Dự án UNICEF… được triển khai đúng tiến độ, tuân thủ đầy đủ quy chế đối ngoại của Bộ và các văn bản pháp luật có liên quan.
Sự hỗ trợ của các đối tác nước ngoài, các tổ chức quốc tế đã cung cấp nhiều thông tin, tài liệu, kinh nghiệm phục vụ trong quá trình nghiên cứu xây dựng Luật TGPL sửa đổi (thông qua các hội nghị tham vấn chuyên gia trong nước và quốc tế, sự hỗ trợ kỹ thuật của chuyên gia nước ngoài,...), nâng cao năng lực đội ngũ người thực hiện TGPL.
Với mục đích trao đổi, học tập kinh nghiệm TGPL của các nước trên thế giới, từ ngày 26/7/2016 đến ngày 03/8/2016, Cục đã tổ chức thành công đoàn công tác khảo sát về trợ giúp pháp lý tại Israel và Anh; phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế chuẩn bị các nội dung cho Đoàn khảo sát và học tập kinh nghiệm về TGPL ở Nam Phi; tham gia các diễn đàn và Hội nghị quốc tế và khu vực Đông Nam Á về TGPL.
Song song với đó, Cục TGPL cũng đã rà soát Công ước quốc tế, điều ước quốc tế có liên quan đến TGPL, góp ý việc xây dựng báo cáo thực thi công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị; tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo trả lời danh sách các vấn đề Ủy ban CEDAW yêu cầu đối với Việt Nam; xây dựng các báo cáo, công văn góp ý theo yêu cầu của các đơn vị thuộc Bộ về công tác hợp tác quốc tế.
6. Công tác Hội nghị, Hội thảo, Tập huấn, Tọa đàm; kiểm tra, khảo sát; nghiên cứu khoa học
6.1. Công tác Hội nghị, Hội thảo, Tập huấn, Tọa đàm; kiểm tra, khảo sát
Nhằm hỗ trợ xây dựng Luật TGPL (sửa đổi) và nâng cao hiệu quả quản lý công tác TGPL, trong năm 2016, Cục đã tổ chức thành công 07 Hội nghị tham vấn dự thảo Luật TGPL (sửa đổi); 03 lớp tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính và 10 lớp tập huấn kỹ năng TGPL trong tố tụng; 02 lớp tập huấn kỹ năng thực hiện TGPL cho nạn nhân bạo lực gia đình; 01 lớp tập huấn kỹ năng TGPL trong tố tụng hình sự cho trẻ em. Đồng thời, để đánh giá tình hình triển khai Luật TGPL 2016, phát hiện những hạn chế, bất cập, từ đó có đề xuất phù hợp với điều kiện thực tế, Cục đã tổ chức thành công 06 Đoàn khảo sát tại 16 tỉnh, thành phố để khảo sát đánh giá về thực trạng công tác TGPL và đề xuất trong việc xây dựng Luật TGPL (sửa đổi), đánh giá tình hình thực hiện TGPL cho phụ nữ, trẻ em và một số đối tượng đặc thù phục vụ cho việc xây dựng  Luật TGPL (sửa đổi). Trên cơ sở kết quả các Đoàn khảo sát, Cục đã tổng hợp xây dựng Báo cáo khảo sát về TGPL. Đồng thời trong năm 2016, Cục đã thực hiện kiểm tra về tình hình tổ chức và hoạt động TGPL tại 10 tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Tây Ninh, Đồng Nai, Hồ Chí Minh.
6.2. Công tác nghiên cứu khoa học
- Cục đã bảo vệ thành công Đề tài khoa học cấp Bộ về “Luận cứ khoa học và thực tiễn sửa đổi, bổ sung Luật TGPL, được Hội đồng đánh giá và nghiệm thu với kết quả đạt loại xuất sắc.
- Để có cơ sở lý luận và thực tiễn, giúp các đại biểu Quốc hội, thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật cũng như các cá nhân, tổ chức có liên quan có cái nhìn tổng quan về công tác TGPL, từ đó có những định hướng cho việc xây dựng Luật TGPL (sửa đổi), Cục đã phối hợp với Tạp chí dân chủ và pháp luật nghiên cứu, xây dựng và phát hành số chuyên đề xây dựng Luật TGPL (sửa đổi) trên Tạp chí dân chủ và pháp luật.
- Nhằm giúp cho các Trung tâm TGPL có tài liệu tham khảo để tập huấn lại cho đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên, cộng tác viên của Trung tâm, nâng cao hơn nữa về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng TGPL trong các lĩnh vực pháp luật, Cục đã biên tập, hoàn thiện, in ấn và cấp phát cho địa phương trong toàn quốc  tài liệu tập huấn về các Bộ luật, luật tố tụng năm 2015; tài liệu về kỹ năng TGPL cho nạn nhân bạo lực gia đình....
7. Công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng
Với trách nhiệm cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng ở Trung ương, trong năm 2016, Cục đã tham mưu cho Hội đồng phối hợp liên ngành TGPL trong hoạt động tố tụng ở Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2016 (ban hành kèm theo Quyết định số 463/QĐ-HĐPH ngày 22/3/2016 của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2016); tổ chức họp Tổ giúp việc Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng ở Trung ương ngày 17/3/2016. Trên cơ sở Kế hoạch được phê duyệt, Cục đã tổ chức thành công Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng tại 02 tỉnh: Kiên Giang, Cà Mau (từ ngày 30/3 - 02/4/2016); tham mưu, xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay đổi Ủy viên Hội đồng phối hợp liên ngành trình Lãnh đạo Bộ; thực hiện góp ý các văn bản triển khai các Bộ luật, luật tố tụng; đề xuất tổ chức tập huấn về nội dung TGPL trong các Bộ luật, luật tố tụng và xây dựng nội dung tập huấn về TGPL trong tố tụng gửi các ngành thành viên.
8. Công tác văn phòng; tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách; thi đua – khen thưởng
8.1. Công tác văn phòng
Trong năm 2016, công tác văn phòng tiếp tục được đẩy mạnh, thực hiện tốt chức năng là đơn vị đầu mối trong tham mưu giúp Lãnh đạo Cục xây dựng Kế hoạch công tác hàng năm và dài hạn; thực hiện chức năng đôn đốc, theo dõi thực hiện tiến độ Kế hoạch công tác; thực hiện công tác cải cách hành chính, thống kê; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, trong quản lý nhà nước về TGPL; chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất trong các cuộc họp giao ban của Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Bộ được thực hiện nghiêm túc; công tác quản trị, lễ tân, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn đáp ứng yêu cầu hoạt động của Cục.
8.2. Công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Cục
Nhằm tăng cường năng lực, đáp ứng yêu cầu, hiệu quả hoạt động của Cục TGPL trong tình hình mới, trong năm 2016, Cục tiếp tục thực hiện các thủ tục để Trung tâm Thông tin, dữ liệu TGPL thuộc Cục đi vào hoạt động; kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp phòng (thực hiện các thủ tục bổ nhiệm đối với 02 đồng chí Lãnh đạo cấp phòng; bổ nhiệm lại 04 đồng chí Lãnh đạo cấp phòng); sắp xếp lại vị trí công tác của một số công chức; rà soát, đề xuất sửa đổi nội dung liên quan đến lĩnh vực TGPL trong Nghị định thay thế Nghị định số 22/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động của Cục như nâng lương trước thời hạn, nâng lương thường xuyên, cử công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên pháp lý cao cấp, chuyên viên pháp lý chính; cử công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Vụ Tổ chức cán bộ... Việc thực hiện và giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức và người lao động Cục luôn bám sát các quy định hiện hành có liên quan, luôn đề cao tinh thần tập trung dân chủ, có sự tham gia của Chi ủy, Lãnh đạo Cục, các tổ chức đoàn thể…
8.3.Công tác Thi đua, khen thưởng
Nhằm tạo động lực cho cán bộ, công chức Cục thi đua hoàn thành công việc được giao, ngay từ đầu năm, Cục TGPL đã ban hành kế hoạch về việc phát động phong trào thi đua và tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng, phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong Cục. Hưởng ứng phong trào thi đua do Cục phát động đã có 100% cán bộ, công chức, người lao động đăng ký thi đua với mục tiêu hướng đến hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác năm 2016. Kết quả, năm 2016 tập thể của Cục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen và được tặng danh hiệu Cờ thi đua ngành Tư pháp; có 04 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; không có cá nhân nào bị kỷ luật từ hình thức khiển trách, cảnh cáo.
Trên cơ sở tiêu chí chấm điểm, xếp hạng thi đua Sở Tư pháp năm 2016, Hội đồng thi đua khen thưởng của Cục đã hoàn thành việc chấm điểm thi đua đối với 63 Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về công tác TGPL.
Ngoài ra, hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tổ chức TGPL, Cục đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, đặc biệt là Vụ Thi đua - khen thưởng, xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng đến Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Tổ chức TGPL cho người nghèo và đối tượng chính sách.
9. Công tác tài chính - kế toán
Công tác tài chính - kế toán trong năm 2016 tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị của Cục. Tiếp tục thực hiện khoán biên chế và tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, đồng thời thực hiện kiểm soát chi qua Kho bạc theo Thông tư số 79/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. Việc lập dự toán, thanh quyết toán các hoạt động của Cục đều được chú trọng, bảo đảm chi tiêu chặt chẽ, tiết kiệm, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
10. Hoạt động của Trung tâm thông tin, dữ liệu TGPL
Thực hiện Quyết định số 1689/QĐ-BTP ngày 21/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trong năm 2016, Cục đã thực hiện các thủ tục để Trung tâm thông tin, dữ liệu TGPL đi vào hoạt động, cụ thể: hoàn thành việc đăng ký mã đơn vị có quan hệ ngân sách với Bộ Tài chính; đăng ký mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc nhà nước quận Ba Đình; thuê trụ sở làm việc; thường xuyên giao dịch với các cơ quan thuế, kho bạc, ngân hàng, bảo hiểm theo quy định.
Đồng thời, trong năm 2016, Trung tâm đã triển khai thực hiện các hoạt động sau: xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm thông tin, dữ liệu TGPL; Kế hoạch triển khai các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn của Cục TGPL; nghiên cứu, xây dựng Quy chế về quản lý, thu thập, xử lý, lưu trữ thông tin về dữ liệu TGPL; Kế hoạch hướng dẫn các tổ chức thực hiện TGPL thu thập, xử lý, trao đổi, cung cấp dữ liệu, thông tin về vụ việc TGPL; thực hiện công tác thông tin, truyền thông về công tác TGPL; tiếp nhận, hướng dẫn 63 Trung tâm TGPL nhà nước cập nhật lên hệ thống quản lý vụ việc TGPL, vụ việc tham gia tố tụng do Trung tâm TGPL thực hiện... Tính đến nay, Trung tâm đã hướng dẫn và thực hiện tiếp nhận 4.500 vụ việc của 63 Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
11. Hoạt động của các tổ chức Đoàn thể
Trong năm 2016, Chi bộ và Chi ủy Cục TGPL đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, góp phần quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, giữ vững lập trường tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đưa ra những định hướng về công tác cán bộ của đơn vị... Hàng tháng, bằng nhiều phương thức sinh hoạt khác nhau (sinh hoạt theo chuyên đề, gửi tài liệu để Đảng viên tự nghiên cứu, sinh hoạt nhóm Đảng viên từng Phòng); công tác lãnh đạo, chỉ đạo đạt được sự đoàn kết, nhất trí giữa Chi ủy và Lãnh đạo Cục trong hầu hết mọi vấn đề quan trọng của Cục. Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách đã được thực hiện nghiêm túc, đã có sự phân công nhiệm vụ, công việc cụ thể đối với từng thành viên Chi uỷ. Công tác phát triển đảng viên có nhiều khởi sắc so với năm trước. Năm 2016, Chi bộ kết nạp đảng cho 2 công đoàn viên ưu tú (đạt 100% so với Nghị quyết đầu năm đề ra); đồng thời Chi bộ đã tham gia ý kiến để bổ nhiệm 02 đồng chí giữ chức vụ Phó trưởng phòng...
Bên cạnh công tác Đảng, các tổ chức đoàn thể khác trong đơn vị cũng triển khai các hoạt động đồng đều, toàn diện, cụ thể: trong năm 2016, Công đoàn Cục đã phối hợp Đoàn cơ sở Cục TGPL tổ chức đợt học tập chính trị, tư tưởng tại Bắc Ninh (tháng 02/2016); nghỉ mát tại Sầm Sơn, Thanh Hóa (tháng 7/2016). Ngoài ra, hàng năm nhiều đoàn viên chủ động đăng ký tham gia các hoạt động do Bộ tổ chức như: tham gia công tác tổ chức, phục vụ các sự kiện nhân kỷ niệm ngày truyền thống của Ngành; tham gia Hội thi văn nghệ và Thể thao khối cơ quan Bộ Tư pháp nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5; giải thể thao kỷ niệm thành lập Ngành Tư pháp; hoạt động chào mừng ngày pháp luật Việt Nam 09/11; lễ báo công tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại buổi Lễ đoàn đã tiến hành báo công với Bác, thắp hương tại nhà 67 và khu tưởng niệm Bác tại Phủ Chủ tịch nhân dịp ngày thành lập Đoàn 26/3; cùng với đó nhiều hoạt động như dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Xuân Phương nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7; viếng Lãnh tụ Fidel Castro tại Đại sứ quán nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam; tham gia đón tiếp các đoàn Bộ trưởng nước ngoài đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Các cán bộ, công chức, viên chức trong Cục luôn thực hiện tốt các phong trào “uống nước, nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách”, thể hiện được tinh thần tương thân tương ái tích cực ủng hộ đồng bào miền Trung gặp lũ lụt, thiên tai và các phong trào do Công đoàn Bộ phát động. Đồng thời, trong năm 2016, Đoàn cơ sở Cục TGPL đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn cơ sở nhiệm kỳ VII (2016 – 2018); củng cố, kiện toàn Ban Chấp hành mới là những thanh niên năng nổ, nhiệt tình, có kinh nghiệm trong công tác đoàn…
Có thể nói, bên cạnh công tác chuyên môn, nghiệp vụ, những hoạt động mang tính phong trào cũng có tác động rất tích cực đến tinh thần và thái độ làm việc của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Cục, không chỉ tập hợp, thu hút cán bộ vào các hoạt động lành mạnh, bổ ích mà còn tạo ra không khí tươi vui, sôi nổi, thoải mái, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, tạo điều kiện để các cán bộ được tham gia các hoạt động mang tính tập thể, củng cố tinh thần đoàn kết nội bộ và qua đó bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng cho từng cán bộ, công chức...
         12. Công tác chỉ đạo, điều hành
Cục TGPL luôn nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự và Lãnh đạo Bộ. Đồng thời, việc phân công nhiệm vụ giữa các đồng chí Lãnh đạo Cục cũng như giữa các đơn vị thuộc Cục được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm sự điều hành thống nhất, thông suốt, tuân thủ chặt chẽ theo Quyết định số 04/QĐ-TGPL ngày 04/3/2016 của Cục trưởng Cục TGPL về phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Cục TGPL và Quy chế làm việc của Cục, cụ thể:
- Cục làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Cục trưởng; giữa Cục trưởng và các Phó Cục trưởng có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng.
- Các đơn vị chuyên môn thuộc Cục làm việc theo chế độ Lãnh đạo phòng chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị và các công việc khác được Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng được Cục trưởng phân công phụ trách giao cho đơn vị.
- Việc phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho các đơn vị cấp phòng thuộc Cục được thực hiện theo nguyên tắc xác định rõ ràng về phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị, bảo đảm tính chuyên sâu, chuyên môn hóa, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp trong công tác; bảo đảm các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục TGPL được tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất và đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành thông suốt, liên tục, linh hoạt, kịp thời và hiệu quả.
- Cục TGPL luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo từ Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo cấp phòng đến từng chuyên viên, người lao động trong Cục. Trong phân công công việc, thực hiện theo nguyên tắc: mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một phòng, một công chức chịu trách nhiệm chính.
II. Đánh giá chung
Trong năm 2016, với sự nỗ lực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, Cục TGPL đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ trưởng giao trên tất cả các mặt công tác. Trong công tác xây dựng thể chế với việc Cục đã nỗ lực vượt khó tham mưu để Bộ trình Chính phủ, Quốc hội dự án Luật TGPL sửa đổi đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, điều này đã được Lãnh đạo Bộ ghi nhận và đánh giá cao; đồng thời Cục đã tham mưu để Lãnh đạo Bộ trình ban hành Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc ban hành Quyết định đã tạo thuận lợi cho công tác TGPL phát triển trong thời gian tới là tập trung vào vụ việc TGPL, nâng cao chất lượng TGPL, giúp người được TGPL tiếp cận tốt hơn với dịch vụ TGPL do Nhà nước cung cấp, góp phần bảo đảm thực hiện Hiến pháp năm 2013, các bộ luật, luật tố tụng được Quốc hội thông qua năm 2015 và đẩy mạnh giảm nghèo bền vững theo các chương trình, Nghị quyết của Quốc hội.
          Cùng với việc xây dựng thể chế, việc triển khai Đề án đổi mới công tác TGPL tại Cục và các địa phương cũng được thực hiện theo đúng Kế hoạch, bảo đảm đúng mục tiêu đưa công tác TGPL đi vào chiều sâu, thực chất, nâng cao năng lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước về TGPL, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho đối tượng thụ hưởng về chính sách TGPL miễn phí của nhà nước. Vì vậy, năm 2016, hầu hết các địa phương đã thể hiện sự nhất trí, đồng tình cao đối với những định hướng của Đề án đổi mới, đó là tập trung thực hiện các vụ việc tham gia tố tụng, các vụ việc đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật tại trụ sở, tư vấn pháp luật tiền tố tụng, giảm các vụ việc tư vấn tại các đợt TGPL lưu động và sinh hoạt Câu lạc bộ TGPL.
          Bên cạnh đó, công tác quản lý, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, quản lý chất lượng vụ việc TGPL trong năm 2016 được Cục chỉ đạo thực hiện sát sao, các kiến nghị, đề xuất của địa phương đều được hướng dẫn, giải đáp kịp thời, cũng như kịp thời ghi nhận những kết quả đạt được từ địa phương; công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ người thực hiện TGPL được quan tâm, chú trọng. Các lớp tập huấn, bồi dưỡng được thực hiện đúng tiến độ, nội dung tập huấn rất thiết thực, bổ ích và nhận được những phản hồi tích cực từ phía đội ngũ người thực hiện TGPL ở địa phương; công tác truyền thông đã đạt được những kết quả nhất định. Qua các kênh truyền thông, người dân đã biết nhiều hơn đến công tác TGPL thông qua việc hàng ngày Cục thường xuyên tiếp nhận (qua điện thoại) các thông tin từ phía người dân yêu cầu được tư vấn hoặc cung cấp địa chỉ của Trung tâm nơi người dân đang cư trú.
* Những thuận lợi
Có được kết quả trên đây là do có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ Lãnh đạo Bộ Tư pháp; sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ban ngành, các đơn vị thuộc Bộ và địa phương; sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế, các Đại sứ quán; đặc biệt kể đến sự nỗ lực cố gắng, nhiệt huyết và chủ động triển khai các nhiệm vụ của tập thể Lãnh đạo Cục, của từng cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cục.
 - Năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm mà Cục TGPL phải thực hiện đó là xây dựng Dự án Luật TGPL (sửa đổi), trong quá trình nghiên cứu và xây dựng Dự thảo Cục TGPL đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Lãnh đạo Bộ, từ đó nhận được sự ủng hộ, đồng tình từ các địa phương.
- Năm 2016 là năm đầu tiên Cục thực hiện việc nhất thể hóa hai chức danh Bí Thư Chi bộ và Thủ trưởng đơn vị nên bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành được thông suốt đã tạo được sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng xây dựng tập thể Cục TGPL vững mạnh xuất sắc
- Công tác quản lý, điều hành tiếp tục tuân thủ theo Quyết định phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Cục tiếp tục đổi mới lề lối, tác phong làm việc; đổi mới chế độ giao ban Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Cục mở rộng. Hiện nay, Cục đã đưa Phần mềm quản lý công việc của cán bộ, công chức, người lao động vào sử dụng. Công việc của từng công chức được thể hiện cụ thể chi tiết qua mạng, rất thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành của Lãnh đạo Cục.
- Sự phối hợp giữa Cục với các đơn vị thuộc Bộ cũng như các cơ quan, ban, ngành có liên quan, đặc biệt là các cơ quan pháp chế Bộ, ngành, cơ quan tiến tố tụng ở Trung ương và địa phương tiếp tục được tăng cường tạo thuận lợi cho hoạt động TGPL phát triển ổn định, bền vững.
- Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm; việc xem xét bổ nhiệm đối với lãnh đạo cấp phòng; việc sắp xếp lại vị trí công tác của một số công chức trong đơn vị đều bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, đặc biệt đề cao dân chủ trong các hoạt động liên quan đến công tác tổ chức cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng…
* Những khó khăn, vướng mắc:
- Về xây dựng thể chế:
+ Dự thảo Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC: Cục TGPL đã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xây dựng Thông tư liên tịch và trình Lãnh đạo Bộ cho phép trình liên ngành ký ban hành theo đúng tiến độ đề ra. Tuy nhiên, do Quốc hội khóa XIV quyết định lùi thời điểm có hiệu lực của Bộ luật hình sự, do vậy, Thông tư liên tịch số 11 chưa thể ban hành trong năm 2016. Văn bản này đã được Thứ trưởng phụ trách đồng ý cho điều chỉnh thời điểm ký ban hành sang năm 2017.
+ Mặc dù các văn bản của Cục đã được ban hành bảo đảm đúng tiến độ và có chất lượng, tuy nhiên, trong quá trình xây dựng một số văn bản, đề án đôi lúc còn gặp khó khăn do chưa nhận được sự phối hợp kịp thời của các đơn vị có liên quan.
- Về triển khai Đề án đổi mới công tác TGPL: Việc triển khai Đề án đổi mới công tác TGPL ở một số địa phương còn gặp khó khăn trong việc thực hiện tinh giản biên chế và chuyển số biên chế dôi dư.
- Về triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg: Kinh phí thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg vẫn chưa được Bộ Tài chính bố trí và giao về các địa phương.
- Về biên chế hành chính: Cuối năm 2014, Cục được giao 31 biên chế công chức, tuy nhiên, theo nhu cầu biên chế của Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ đã vay của Cục 02 biên chế để chuyển cho các đơn vị khác. Do vậy, từ năm 2015 đến nay, hàng năm Cục chỉ được giao 29 biên chế công chức. Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2017-2021 Cục TGPL phải thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39/NQ/TW và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, vì vậy đây là áp lực rất lớn đối với Cục đặc biệt trong bối cảnh công tác TGPL đang trong quá trình thực hiện đổi mới và hoàn thiện thể chế; hoạt động quản lý nhà nước và quản lý chuyên ngành về TGPL của Cục phát triển theo chiều sâu trên quy mô và phạm vi rộng trong toàn quốc, từ Trung ương đến địa phương; đối tượng quản lý đa dạng bao gồm tổ chức TGPL của Nhà nước và xã hội... thì số lượng công chức hiện có chưa đủ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Về biên chế viên chức: Trung tâm thông tin, dữ liệu TGPL là đơn vị sự nghiệp mới được thành lập, công việc mang tính chất đặc thù, nhưng số lượng người làm việc ít, còn kiêm nhiệm và chưa ổn định, phần nào cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công việc. 
- Về cơ cấu công chức: cơ cấu công chức Cục còn một số điểm chưa hợp lý như mất cân đối về giới (công chức nữ chiếm 82,1%), phần lớn cán bộ, công chức của Cục là nữ đang trong độ tuổi sinh con và nuôi con nhỏ nên có phần khó khăn trong việc thực hiện các công việc. Bên cạnh đó, hiện nay Cục chưa có chuyên viên pháp lý cao cấp; số chuyên gia đầu ngành chưa nhiều; một số ít công chức kinh nghiệm từ thực tiễn để áp dụng vào công việc được giao còn hạn chế.
*  Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc:
- Nguyên nhân khách quan:
+ Quan điểm về hoạt động TGPL chưa thống nhất nên gặp khó khăn trong quá trình xây dựng Dự thảo Luật TGPL sửa đổi.
+ Một số dự thảo văn bản phải lấy kiến góp ý của các đơn vị trong và ngoài Bộ, các địa phương có liên quan song chưa nhận được sự phối hợp kịp thời và có chất lượng của các đơn vị này nên đã ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của các Dự thảo. Bên cạnh đó, một số văn bản do các Bộ, ngành khác chủ trì xây dựng, Cục TGPL chỉ là cơ quan phối hợp nên không chủ động được thời gian.
+ Bộ Nội vụ chưa có văn bản hướng dẫn về việc sắp xếp số biên chế dôi dư của Trung tâm. Bên cạnh đó, các cơ quan đang thực hiện việc tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức do vậy việc chuyển đổi số biên chế dôi dư sang các đơn vị sự nghiệp, đơn vị hành chính của Sở Tư pháp, tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tư pháp cấp huyện, cơ quan quản lý về TGPL là khó khăn.
+ Do bối cảnh chung của việc thực hiện tinh giản biên chế trong khối các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập, cùng với đó khối lượng công việc của Cục được giao ngày càng tăng, tính chất công việc ngày càng phức tạp trong khi đội ngũ công chức không tăng về số lượng, có sự biến động do có một số cán bộ thuyên chuyển công tác.
- Nguyên nhân chủ quan
+ Chỉ đạo của Lãnh đạo Cục trong một số trường hợp chưa quyết liệt; đa số cán bộ, công chức tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ; năng lực của số ít cán bộ, công chức đôi khi còn hạn chế;
+ Lề lối, tác phong làm việc đôi lúc còn bị buông lỏng, chưa tuân thủ triệt để kỷ cương, kỷ luật hành chính và quy chế làm việc của cơ quan; tính chủ động trong tham mưu, triển khai hiện nhiệm vụ còn chưa cao;
+ Công tác phối hợp của một số đơn vị trong Cục vẫn còn chồng chéo, bị động. Sự kết nối thông tin, hoạt động giữa Cục với các địa phương, các Trung tâm TGPL tỉnh/thành phố đôi khi còn chưa kịp thời.
C. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC NĂM 2017
   Phát huy những thành tích đạt được năm 2016, khắc phục những hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ, năm 2017, Cục TGPL đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể như sau:
1. Nhiệm vụ trọng tâm:
- Tập trung nguồn lực để phối hợp với các cơ quan hoàn thiện Dự án Luật TGPL (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3 khóa XIV và xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL năm 2017 các văn bản hướng dẫn thi hành Luật khác bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025, tập trung vào chất lượng dịch vụ TGPL, nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện TGPL.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với TGPL; hướng về cơ sở; chú trọng việc hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động TGPL tại các địa phương.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp, điển hình.
- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức có liên quan trong việc nâng cao hiệu quả công tác TGPL.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về TGPL, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động TGPL; tăng cường hợp tác quốc quốc tế song phương, đa phương về TGPL.
- Tổ chức thực hiện có chất lượng và hiệu quả các hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm ra đời của tổ chức TGPL cho người nghèo và đối tượng chính sách (06/9/1997 - 06/9/2017).
2. Các nhiệm vụ cụ thể
2.1. Xây dựng Luật Trợ giúp pháp lý: Phối hợp với Ủy ban thường vụ Quốc hội hoàn thiện Dự án Luật TGPL (sửa đổi) để trình Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.
          2.2. Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017
          - Xây dựng, trình ban hành Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL năm 2017.
          - Nghiên cứu, xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm thi hành Luật TGPL năm 2017.
          - Xây dựng, trình ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật TGPL năm 2017.
- Xây dựng Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao.
- Nghiên cứu, xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về trình tự, tiêu chí lựa chọn, mẫu hợp đồng thực hiện TGPL; tập sự TGPL.
- Nghiên cứu, xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 02/2013/TT-BTP ngày 05/01/2013 ban hành Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL.
- Trình ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thời gian và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý.
- Tổ chức các Hội nghị triển khai Luật TGPL năm 2017.
2.3. Triển khai Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025
          - Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới công tác TGPL theo Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025.
          - Ban hành văn bản giao chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng  cho Trợ giúp viên pháp lý năm 2017 và theo dõi, hướng dẫn địa phương thực hiện văn bản này.
          - Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư.
          -  Kiểm tra các địa phương trong triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác TGPL
- Tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Chi nhánh, Câu lạc bộ TGPL.
          2.4. Công tác quản lý trợ giúp pháp lý
- Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hoạt động TGPL cho người khuyết tật năm 2017.
- Kiểm tra việc thực hiện Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; kiểm tra thực hiện Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL; kiểm tra thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ TGPL; hướng dẫn triển khai thực hiện các Bộ luật tố tụng có liên quan đến hoạt động TGPL; chỉ đạo, hướng dẫn lồng ghép TGPL trong các Chương trình an sinh xã hội và các chương trình bảo đảm công bằng xã hội khác; hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các chính sách TGPL trong các Chương trình giảm nghèo; đánh giá chất lượng vụ việc TGPL; hướng dẫn thực hiện Thông tư số 08/2016/TTLT-BTP-BNV về mã số, tiêu chuẩn chức danh viên chức chuyên ngành Trợ giúp viên pháp lý.
- Tiếp tục giám sát, đánh giá chất lượng vụ việc TGPL trong toàn quốc; nâng cao năng lực đội ngũ người thực hiện TGPL; theo dõi tình hình kiến nghị vụ việc, kiến nghị thi hành pháp luật về TGPL và công tác TGPL cho các đối tượng đặc thù (phụ nữ, trẻ em, nạn nhân bạo lực gia đình, nạn nhân bị mua bán, cựu chiến binh, người bị nhiễm HIV...); giải quyết, trả lời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân về chất lượng vụ việc TGPL (nếu có).
2.5. Công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng
- Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hoạt động liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng 2017.
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch hoạt động liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng 2017 sau khi Kế hoạch được Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng ở Trung ương phê duyệt.
- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác phối hợp TGPL trong tố tụng.
2.6. Công tác thông tin, truyền thông về TGPL
- Nâng cấp, phát triển và vận hành Trang thông tin điện tử TGPL ở Việt Nam (phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh); nâng cấp và vận hành Phần mềm quản lý công việc của Cục; vận hành hiệu quả Phần mềm quản lý vụ việc tại các địa phương; xây dựng, thiết kế phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức, hoạt động trợ giúp pháp lý...
- Thực hiện truyền thông về công tác TGPL trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo hình, báo viết, báo nói); xây dựng các tài liệu, tờ gấp để cấp phát cho các địa phương trong toàn quốc.
2.7. Công tác hợp tác quốc tế
- Xây dựng  Kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các Dự án do Liên minh châu Âu, các tổ chức Liên hợp quốc, tổ chức UNODC, GIG… hỗ trợ.
- Tổ chức các đoàn khảo sát học tập kinh nghiệm TGPL tại một số nước trên thế giới theo phê duyệt của Lãnh đạo Bộ.
- Mở rộng, thiết lập quan hệ đối tác, hợp tác quốc tế với các quốc gia, tổ chức quốc tế; triển khai hợp tác với Đại sứ quán Ailen và các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác với các cơ quan, tổ chức khác.
2.8. Công tác tổ chức, cán bộ; thi đua khen thưởng và công tác khác
- Công tác tổ chức, cán bộ
Tiếp tục thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động các đơn vị thuộc Cục theo Đề án vị trí việc làm đã được Bộ trưởng phê duyệt, bảo đảm phát huy khả năng của cán bộ, công chức, viên chức và đáp ứng yêu cầu công việc của Cục; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định và yêu cầu của đơn vị; kiện toàn đội ngũ viên chức của Trung tâm Thông tin, dữ liệu TGPL.
- Công tác thi đua, khen thưởng
+ Phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của Cục và của Bộ; theo dõi, đánh giá, khen thưởng hoặc xét đề nghị khen thưởng các Tập thể, cá nhân theo hình thức thi đua thường xuyên và thi đua theo chuyên đề nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập tổ chức TGPL cho người nghèo, đối tượng chính sách (06/9/1997 - 06/9/2017);
+ Xây dựng tiêu chí và tổ chức chấm điểm thi đua đối với các Sở Tư pháp về công tác TGPL.
- Công tác khác 
+ Công tác rà soát, góp ý, thẩm định, hệ thống hóa, theo dõi thi hành văn bản QPPL về TGPL: Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để sửa đổi, bổ sung cho thống nhất với nội dung của Luật TGPL (sửa đổi); rà soát các văn bản pháp luật về trợ giúp pháp lý với các luật, Bộ luật mới ban hành để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Rà soát, góp ý các văn bản về chính sách giảm nghèo, văn bản pháp luật về bình đẳng giới, bảo vệ nạn nhân của bạo lực gia đình...; thực hiện rà soát, hợp nhất, pháp điển, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về TGPL và các văn bản pháp luật có liên quan.
+ Công tác khảo sát, hội nghị, hội thảo, tập huấn: Tổ chức Hội nghị, hội thảo về  Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức tập huấn các nội dung chuyên sâu về lĩnh vực TGPL, các văn bản pháp luật mới được ban hành; tập huấn kỹ năng TGPL trong các lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự, hành chính; tập huấn về việc sử dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu TGPL...
+ Tổ chức các hoạt động hướng đến Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tổ chức TGPL cho người nghèo, đối tượng chính sách (06/9/1997 - 06/9/2017): Xây dựng và trình Lãnh đạo phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng đến Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tổ chức TGPL cho người nghèo, đối tượng chính sách (06/9/1997 - 06/9/2017) và tổ chức thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.
+ Công tác nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc sửa đổi các văn bản hướng dẫn thi hành Luật TGPL.
+ Công tác tài chính - kế toán và quản lý công sản: Lập dự toán chi tiết tài chính phục vụ nhiệm vụ năm 2017 sau khi được Bộ trưởng giao; thực hiện việc thu, chi, thanh quyết toán kinh phí cấp cho Cục TGPL năm 2017 theo đúng quy định; Kiểm tra việc thực hiện ngân sách nhà nước; Rà soát, kiểm kê tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc, thanh lý đối với các tài sản hết hạn sử dụng; mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc theo dự toán được giao và quy định của pháp luật.
+ Công tác văn phòng: Thực hiện công tác hành chính - tổng hợp, văn thư - lưu trữ, báo cáo, thống kê; tổ chức hội nghị tổng kết công tác TGPL năm 2017, xây dựng kế hoạch công tác năm 2018; cải cách thủ tục hành chính; các quy trình ISO; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm và các hoạt động liên quan đến công tác xây dựng cơ bản….
IV. Giải pháp chủ yếu
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác năm 2017, Cục TGPL xác định một số giải pháp chủ yếu sau đây:
  1. Tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ Kế hoạch công tác năm 2017 đã được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt.
2. Tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành của Cục trưởng, các Phó Cục trưởng và Trưởng các đơn vị thuộc Cục, gắn việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể với trách nhiệm của từng cá nhân; bảo đảm tính công khai, dân chủ trong mọi hoạt động của đơn vị.
3. Phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công việc của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân đối với nhiệm vụ được giao.
4. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đổi mới lề lối, tác phong làm việc; phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Bộ, ngành, địa phương trong chỉ đạo, điều hành công tác TGPL từ Trung ương đến địa phương; kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường sử dụng hệ thống phần mềm điện tử của Bộ và hệ thống phần mềm intranet của Cục.
6. Tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể - chính trị của Cục (Chi uỷ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Nữ công) trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
7. Thực hiện việc khích lệ, động viên kịp thời các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao gắn với khen thưởng bằng vật chất.
Trên đây là Báo cáo kết quả công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017, Cục TGPL trân trọng sự đóng góp ý kiến của các đồng chí./.
Tiền Giang: Giải thể 02 Chi nhánh; Vĩnh Long: Chấm dứt hoạt động 03 Chi nhánh; Đắk Nông: Chấm dứt hoạt động 01 Chi nhánh; Bắc Kạn: Giải thể 01 Chi nhánh; Ninh Bình: Giải thể 01 Chi nhánh.

Xem thêm »