Tên văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Thông tư 03/2021/TT-BTP 25/05/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
Thông tư 02/2021/TT-BTP 25/05/2021 Hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý
Thông tư 59/2020/TT-BTC 18/06/2020 Huớng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý
Thông tư 03/2020/TT-BTP 28/04/2020 Ban hành Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý
Thông tư 03/2019/TT-BTP 20/03/2019 Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
Thông tư 12/2018/TT-BTP 28/08/2018 Hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý