1. Khái niệm, đặc điểm vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công Thuật ngữ vụ việc trợ giúp pháp lý (TGPL) tham gia tố tụng thành công lần đầu tiên được quy định tại văn bản quy phạm là Thông tư số 03/2021/TT-BTP , có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2021. Ngày 16/5/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã phê duyệt Quyết định số 1179/QĐ-BTP ban hành Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công (Quyết định 1179/QĐ-BTP). Quyết định 1179/QĐ-BTP đưa ra nguyên tắc để xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công và 03 nhóm tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính.