Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 10/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình về phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và miền núi tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về tổ chức tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, ngày 22/11/2022, tại trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Sở Tư pháp và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và trợ giúp pháp lý (TGPL) tại khu vực biên giới tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022 - 2025.
Thực hiện Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDTC ngày 19/5/2022 giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân, ngày 16/11/2022, Sở Tư pháp Thanh Hóa và Tòa án nhân dân tỉnh đã ký kết Kế hoạch phối hợp về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Toà án nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Ngày 17/11/2022, Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Long An, phòng Tư pháp và Trung tâm Văn hóa-Thông tin huyện Thủ Thừa tổ chức buổi tập huấn truyền thông tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật (TCPL) cho người dân trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Tham dự buổi tập huấn có lãnh đạo UBND huyện, phòng Tư pháp, các cơ quan ban ngành cấp huyện cùng hơn 180 cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện cùng tham dự.
Thực hiện Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 02/9/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 120/KH-STP ngày 06/9/2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 đồng thời chỉ đạo, đôn đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh cụ thể hóa và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 gồm 05 hoạt động:
Thực hiện Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDTC, ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao về chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân.
Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-TGPL ngày 29/9/2022 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, ngày 01/11/2022, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức trợ giúp pháp lý cho cán bộ thôn, bản tại huyện Ba Bể.
Nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Kế hoạch số 3041/KH-UBND ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh Điện Biên, Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Kế hoạch số 1499/KH-STP ngày 05/10/2022, Kế hoạch Triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ngành Tư pháp tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025 trong đó có nội dung “Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) chất lượng cho người đồng bào dân tộc thiểu số miền núi”, Ngày 19/10/2022, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội nghị tập huấn và bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tiếp cận trợ giúp pháp lý (TGPL) tại cơ sở tại Trung tâm xã Mường Pồn, huyện Điện Biên.
Hoạt động Trợ giúp pháp lý (TGPL) bằng hình thức tham gia tố tụng là một trong những hình thức trợ giúp pháp lý quan trọng, góp phần bảo đảm cho người nghèo, người có công với cách mạng, người cao tuổi có khó khăn về tài chính, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn,… bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Trong những năm qua công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, đã và đang mang lại hiệu quả tích cực, vụ việc trợ giúp pháp lý nâng cao cả về số lượng và chất lượng, góp phần giảm bớt tình trạng vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong nhân dân.
Trợ giúp pháp lý là một trong những chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước dành cho những người dân nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số nghèo và những người yếu thế trong xã hội, đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.