Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Long An tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng của Thành phố Tân An, huyện Vĩnh Hưng, Thị xã Kiến Tường và huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An vào các ngày 20, 27/8 và 11/9/2020.
Chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước là một trong những chủ trương lớn, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển đất nước hiện nay. Chính sách giảm nghèo được thể hiện tại các Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 76/2014/QH13 của Quốc hội, nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số, thu hẹp khoảng cách và trình độ phát triển giữa vùng núi và đồng bằng, giữa các dân tộc, những người yếu thế và dễ bị tổn thương trong xã hội về tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội như y tế, giáo dục, hỗ trợ sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, vay vốn tín dụng… và đặc biệt là hoạt động hỗ trợ về mặt pháp lý cũng được trú trọng.
Trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020), 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020) và 23 năm ngày thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý (06/9/2007 - 06/9/2020), Chi bộ 03 (Chi bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Long An) đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Nguyễn Thị Anh Thư - chuyên viên Trung tâm.
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh (Trung tâm) được thành lập từ tháng 4/1998 theo Quyết định số 23/1998/QĐ-CT ngày 17/4/1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã đi vào hoạt động ổn định và thực hiện trợ giúp pháp lý cho nhiều đối tượng. Để phù hợp với các văn bản pháp luật cũng như tình hình thực tiễn của địa phương, Trung tâm đã qua hai lần kiện toàn (Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 và Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 16/02/2011).
Lào Cai là một tỉnh miền núi biên giới nằm giữa vùng Tây Bắc và Đông Bắc của tổ quốc, với địa hình phức tạp, đồi núi chiếm ¾ diện tích, toàn tỉnh có 27 dân tộc anh em cùng sinh sống (chiếm 75%), chủ yếu là dân tộc Mông, Tày, Giáy, Dao, Nùng, Phù Lá, Sán Chay, Hà Nhì… sống tập trung ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Để giúp bà con nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách trong đó có công tác trợ giúp pháp lý (TGPL), giúp đồng bào các dân tộc anh em có thêm nhiều hiểu biết về pháp luật, biết tự bảo vệ mình và yêu cầu trợ giúp pháp lý khi cần thiết.
Công tác Trợ giúp pháp lý là một chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước. Thực hiện Trợ giúp pháp lý là hoạt động mang tính nhân văn, vì con người nhằm bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của đối tượng được Trợ giúp pháp lý. Nhận thức được vai trò quan trọng đó, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh thường xuyên quan tâm, phối hợp với phòng Tư pháp các huyện, thị tổ chức truyền thông Trợ giúp pháp lý về cơ sở.
Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp và điển hình theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 và là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, tăng cường ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, hỗ trợ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý, góp phần xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững tại xã nghèo, xã có thôn, bản đặc biệt khó khăn.
Thực hiện Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Ngày 30 tháng 7 năm 2020, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hậu Giang (Trung tâm) đã phối hợp cùng Phòng Tư pháp, Hội Người mù và Hội Nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật - trẻ mồ côi huyện Phụng Hiệp tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn huyện.