Thực hiện Kế hoạch 01/KH-HĐPHLN ngày 07/01/2020 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC và hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam ngày 09/11/2020. Ngày 06/11/2020 tại Hội trường Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn, thảo luận với chủ đề “Nâng cao năng lực trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.
Vào ngày 22/10/2020, Hội đồng Phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Tây Ninh tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nhà tạm giữ - Công an thị xã Hòa Thành và Tòa án nhân dân thị xã Hòa Thành.
Để thực hiện tốt chính sách trợ giúp pháp lý của Đảng và Nhà nước tới bà con đồng bào dân tộc thiểu số vùng có điều kiện kinh tế khó khăn và những người yếu thế trong xã hội, ngày 29/6/2018, Bộ trưởng các Bộ: Công an, Tư pháp, Quốc phòng, Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP- BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Để triển khai và thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 10/2018 trên địa bàn tỉnh, Hội đồng phối hợp đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động liên ngành số 05/KH-HĐPH ngày 23/01/2019.
Trước khi có Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006, hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách chủ yếu dựa vào đội ngũ luật sư cộng tác viên và cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm do trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến năm 2006 chưa có chế định quy định về đội ngũ trợ giúp viên pháp lý. Thời gian này, việc tham gia tố tụng do Luật sư cộng tác viên thực hiện, chuyên viên trợ giúp pháp lý chỉ thực hiện tư vấn pháp luật.
Ngày 02/10/2020, Hội đồng phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tăng cường năng lực cho người thực hiện TGPL trên địa bàn tỉnh năm 2020 nhằm bổ sung những kiến thức sâu hơn, cụ thể hơn các quy định của pháp luật về TGPL trong hoạt động tố tụng cũng như mối quan hệ, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, người tiến hành tố tụng với tổ chức, người thực hiện TGPL.
Trong 4 ngày, từ ngày 14/9 đến ngày 18/9/2020, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Phú Thọ (sau đây gọi tắt là Hội đồng) đã thành lập 02 Đoàn Kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý tại các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh.
Bắc Kạn là một tỉnh miền núi vùng cao nằm ở vùng Đông Bắc Bắc bộ, có địa hình tự nhiên không thuận lợi, dân tộc thiểu số chiếm tới 86%, nền kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo cao so với mặt bằng chung của cả nước. Trước yêu cầu phát triển của đất nước, việc đưa pháp luật đến với người nghèo, đối tượng yếu thế, nhất là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn là một việc làm không dễ. Với mục tiêu đổi mới là thay đổi nhận thức, cách làm trước đây, do đó đòi hỏi phải có sự quyết tâm, đầu tư thời gian mới có thể lan tỏa và thuyết phục tất cả các đối tượng. Được sự quan tâm của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, công tác Trợ giúp pháp lý đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Long An tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng của Thành phố Tân An, huyện Vĩnh Hưng, Thị xã Kiến Tường và huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An vào các ngày 20, 27/8 và 11/9/2020.
Chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước là một trong những chủ trương lớn, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển đất nước hiện nay. Chính sách giảm nghèo được thể hiện tại các Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 76/2014/QH13 của Quốc hội, nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số, thu hẹp khoảng cách và trình độ phát triển giữa vùng núi và đồng bằng, giữa các dân tộc, những người yếu thế và dễ bị tổn thương trong xã hội về tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội như y tế, giáo dục, hỗ trợ sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, vay vốn tín dụng… và đặc biệt là hoạt động hỗ trợ về mặt pháp lý cũng được trú trọng.