Trước khi có Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006, hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách chủ yếu dựa vào đội ngũ luật sư cộng tác viên và cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm do trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến năm 2006 chưa có chế định quy định về đội ngũ trợ giúp viên pháp lý. Thời gian này, việc tham gia tố tụng do Luật sư cộng tác viên thực hiện, chuyên viên trợ giúp pháp lý chỉ thực hiện tư vấn pháp luật.
Ngày 02/10/2020, Hội đồng phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tăng cường năng lực cho người thực hiện TGPL trên địa bàn tỉnh năm 2020 nhằm bổ sung những kiến thức sâu hơn, cụ thể hơn các quy định của pháp luật về TGPL trong hoạt động tố tụng cũng như mối quan hệ, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, người tiến hành tố tụng với tổ chức, người thực hiện TGPL.
Trong 4 ngày, từ ngày 14/9 đến ngày 18/9/2020, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Phú Thọ (sau đây gọi tắt là Hội đồng) đã thành lập 02 Đoàn Kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý tại các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh.
Bắc Kạn là một tỉnh miền núi vùng cao nằm ở vùng Đông Bắc Bắc bộ, có địa hình tự nhiên không thuận lợi, dân tộc thiểu số chiếm tới 86%, nền kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo cao so với mặt bằng chung của cả nước. Trước yêu cầu phát triển của đất nước, việc đưa pháp luật đến với người nghèo, đối tượng yếu thế, nhất là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn là một việc làm không dễ. Với mục tiêu đổi mới là thay đổi nhận thức, cách làm trước đây, do đó đòi hỏi phải có sự quyết tâm, đầu tư thời gian mới có thể lan tỏa và thuyết phục tất cả các đối tượng. Được sự quan tâm của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, công tác Trợ giúp pháp lý đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Long An tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng của Thành phố Tân An, huyện Vĩnh Hưng, Thị xã Kiến Tường và huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An vào các ngày 20, 27/8 và 11/9/2020.
Chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước là một trong những chủ trương lớn, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển đất nước hiện nay. Chính sách giảm nghèo được thể hiện tại các Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 76/2014/QH13 của Quốc hội, nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số, thu hẹp khoảng cách và trình độ phát triển giữa vùng núi và đồng bằng, giữa các dân tộc, những người yếu thế và dễ bị tổn thương trong xã hội về tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội như y tế, giáo dục, hỗ trợ sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, vay vốn tín dụng… và đặc biệt là hoạt động hỗ trợ về mặt pháp lý cũng được trú trọng.
Trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020), 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020) và 23 năm ngày thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý (06/9/2007 - 06/9/2020), Chi bộ 03 (Chi bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Long An) đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Nguyễn Thị Anh Thư - chuyên viên Trung tâm.
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh (Trung tâm) được thành lập từ tháng 4/1998 theo Quyết định số 23/1998/QĐ-CT ngày 17/4/1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã đi vào hoạt động ổn định và thực hiện trợ giúp pháp lý cho nhiều đối tượng. Để phù hợp với các văn bản pháp luật cũng như tình hình thực tiễn của địa phương, Trung tâm đã qua hai lần kiện toàn (Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 và Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 16/02/2011).