Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và thay thế Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH11. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong quá trình quản lý và thực hiện đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, được sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên Hiệp quốc (UNDP) trong khuôn khổ dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam do Liên minh Châu Âu tài trợ (EU JULE), các chuyên gia của UNDP đã phối hợp với Cục Trợ giúp pháp lý xây dựng cuốn Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.
Thực hiện Kế hoạch triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ (EUJULE),hôm nay, ngày 12/11/2019, tại Đồng Tháp, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý thân thiện cho dưới 18 tuổi thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý
Ngày 04/11/2019, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Tư pháp phối hợp với Liên minh châu Âu, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo khảo sát đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý. Mục đích quan trọng của hội thảo là lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, người thực hiện trợ giúp pháp lý, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo Báo cáo khảo sát đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý để làm rõ thực trạng và nhu cầu nâng cao năng lực của đội ngũ người thực hiện TGPL trong thời gian tới góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL