Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

26/08/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và thay thế Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH11. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong quá trình quản lý và thực hiện đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, được sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên Hiệp quốc (UNDP) trong khuôn khổ dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam do Liên minh Châu Âu tài trợ (EU JULE), các chuyên gia của UNDP đã phối hợp với Cục Trợ giúp pháp lý xây dựng cuốn Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm.
Trân trọng!

File đính kèm:

Xem thêm »