Tên văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Thông tư 10/2023/TT-BTP 29/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
Thông tư 05/2022/TT-BTP 05/09/2022 Quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
Thông tư 05/2022/TT-BTP 05/09/2022 Quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
Thông tư liên tịch 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP 15/12/2021 Hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến
Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP 30/12/2020 Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ
Luật 67/2020/QH14 13/11/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐTP 24/09/2020 Hướng dẫn áp dụng một số quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật Tố tụng dân sự
Luật 62/2020/QH14 17/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
Luật 56/2020/QH14 10/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp