Để nâng cao kỹ năng cho các địa phương trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và nạn nhân bạo lực gia đình, cung cấp thông tin, kiến thức, hướng dẫn, hỗ trợ tập huấn viên sử dụng Tài liệu và tiến hành tập huấn một cách khoa học, hiệu quả,được sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) trong khuôn khổ dựu án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Liên minh Châu Âu tài trợ (EU JULE), các chuyên gia UNDP đã phối hợp với Cục Trợ giúp pháp lý xây dựng cuốn Tài liệu “Kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính”,“Kỹ năng trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình”
Để tăng cường công tác phối hợp giữa Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Tòa án nhân dân trong việc tạo thuận lợi cho người được trợ giúp pháp lý tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý, trong khuôn khổ "Dự án tăng cường pháp luật và tư pháp ở Việt Nam (EU JULE)" do Liên minh Châu Âu tài trợ với đóng góp tài chính từ UNDP và UNICEF, các chuyên gia của UNDP đã phối hợp với Cục Trợ giúp pháp lý xây dựng tài liệu hướng dẫn người thực hiện TGPL trực tại Tòa án.