Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ, ngày 05/09/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành số 05/2022/TT-BTP về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trợ giúp viên pháp lý. Thông tư gồm 4 chương, 12 Điều, bổ sung mới chức danh trợ giúp viên pháp lý hạng I và kế thừa 2 hạng theo Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNV.
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Trợ giúp pháp lý (được phê duyệt tại Quyết định số 176/QĐ-BTP ngày 05/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Cục Trợ giúp pháp lý đã xây dựng dự thảo Công văn của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2022.
Thực hiện Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý, trên cơ sở Kế hoạch tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2022, Bộ tư pháp dự kiến tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý vào tháng 6-7 năm 2022. Để chuẩn bị cho việc tổ chức kiểm tra, đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số công việc
Ngày 14/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021đến năm 2025 (Chương trình), trong đó trợ giúp pháp lý quy định tại nội dung số 3 thuộc Tiểu dự án 1 và Dự án 10. Bộ Tư pháp hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý trong Chương trình