Thực hiện Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý, trên cơ sở Kế hoạch tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2022, Bộ tư pháp dự kiến tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý vào tháng 6-7 năm 2022. Để chuẩn bị cho việc tổ chức kiểm tra, đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số công việc
Ngày 14/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021đến năm 2025 (Chương trình), trong đó trợ giúp pháp lý quy định tại nội dung số 3 thuộc Tiểu dự án 1 và Dự án 10. Bộ Tư pháp hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý trong Chương trình
Thực hiện Kế hoạch tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 572/QĐ-BTP ngày 06/04/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2022 thông báo về một số nội dung liên quan đến việc tổ chức kỳ kiểm tra
Ngày 22/02/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 263/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Chương trình). Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình
Ngày 25/5/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý (sau đây viết tắt là Thông tư số 03/2021/TT-BTP), trong đó đã sửa đổi, bổ sung một số quy trình về lựa chọn, ký hợp đồng thực hiện TGPL. Theo đó, quy trình về lựa chọn, ký hợp đồng thực hiện TGPL có một số điểm mới nổi bật như sau:
Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi là một trong những chính sách lớn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người cao tuổi một cách tổng thể, toàn diện, ngày 21 tháng 12 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021 – 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình). Đối tượng của Chương trình gồm: Người cao tuổi, ưu tiên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật; hộ gia đình có người cao tuổi; Hội Người cao tuổi, Ban Đại diện người cao tuổi và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến người cao tuổi.