Thực hiện Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDTC ngày 19/5/2022 giữa Bộ Tư pháp và Tòa án Nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân, sau khi góp ý và thống nhất các nội dung của dự thảo Chương trình phối hợp do Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp dự thảo. Vào hồi 15 giờ ngày 06/9/2022, tại trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp ông Phạm Văn Phong - Phó Giám đốc Sở Tư pháp và đại diện Tòa án nhân dân tỉnh ông Nguyễn Văn Mỹ - Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tỉnh thực hiện ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân Tỉnh về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Thực hiện Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDTC ngày 19/5/2022 giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân (viết tắt là Chương trình phối hợp số 1603, sau khi góp ý, thảo luận và thống nhất các nội dung của Dự thảo Chương trình phối hợp do Sở Tư pháp soạn thảo, ngày 12/8/2022 tại trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Thực hiện Quyết định số 1918/QĐ-BTP ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách (06/9/1997- 06/9/2022), nhằm đánh giá toàn diện về thực trạng, kết quả công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; kết hợp sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; sơ kết 04 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC.
Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 (Luật TGPL năm 2017) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và thay thế Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH11 với nhiều nội dung quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển bền vững công tác trợ giúp pháp lý theo hướng chuyên nghiệp hóa. Đây là một trong những Luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân nhằm đảo đảm thi hành nghiêm túc Hiến pháp 2013. Đặc biệt, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính cũng đã ghi nhận, bổ sung tư cách Trợ giúp viên pháp lý là người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL. Những hoàn thiện trong chính sách, thể chế về công tác TGPL phù hợp với yêu cầu, xu thế phát triển trong tình hình mới đã tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động TGPL nói chung và tổ chức thực hiện TGPL nói riêng phát triển cả về chất và lượng, đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý từng bước được chuẩn hoá nhất là trong tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho người được TGPL.
Chiều 05/9, Sở Tư pháp và Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp về người thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trực tại TAND. Tham gia Lễ ký kết có các đồng chí: Đỗ Thị Việt Hà - Giám đốc Sở Tư pháp; Lương Xuân Lộc - Chánh án TAND tỉnh Bắc Giang.
Ngày 06/9/1997 hệ thống tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách được thành lập theo Quyết định số 734/TTg của Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp; trợ giúp pháp lý là trách nhiệm của Nhà nước và cả hệ thống chính trị, thể hiện bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, được sự quan tâm của Cục Trợ giúp pháp lý, Lãnh đạo Sở Tư pháp và sự phối hợp của các ngành, tổ chức, đoàn thể có liên quan trên địa bàn tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù tình hình dịch Covid 19 ảnh hưởng đến kết quả hoạt động chung của đơn vị, nhưng với sự lãnh đạo, điều hành linh hoạt, bám sát các chương trình kế hoạch công tác năm, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bạc Liêu (sau đây gọi tắt là Trung tâm) đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau:
Quyết định số 734/QĐ-TTg ngày 06/9/1997 quy định về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách ra đời đã đánh dấu một bước tiến quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cơ bản trong hoạt động trợ giúp pháp lý. Trải qua 25 năm, pháp luật về trợ giúp pháp lý đã ngày càng được hoàn thiện là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho những người có hoàn cảnh đặc biệt (người yếu thế trong xã hội) và thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ hợp pháp của công dân khi phát sinh sự kiện pháp lý.
Thực hiện Quyết định số 1214/QĐ-HĐPH ngày 23/05/2022 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương về việc ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/06/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (viết tắt là Thông tư liên tịch số 10); Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Quảng Ngãi (viết tắt là Hội đồng) báo cáo kết quả sơ kết thực hiện Thông tư liên tịch số 10 (từ ngày 01/09/2018 - 30/06/2022) với những kết quả đạt được cụ thể như sau:
Sáng ngày 16/8/2022, Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên và Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân theo Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao. Tham dự lễ ký kết có các đồng chí: Trần Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Lương Văn Hiển - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, các Thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, tổ thư ký giúp việc Hội đồng và lãnh đạo Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Thái Nguyên.