Năm 2015, trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Tư pháp; Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV, công tác trợ giúp pháp lý tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2015; Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 228/QĐ-BTP ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07/03/2015 của Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 527/QĐ-BTP ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) và Kế hoạch công tác năm 2015 của Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 477/QĐ-BTP ngày 16/3/2015 để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
Năm 2013, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội đất nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực đến các mặt của đời sống xã hội, trong đó có Ngành Tư pháp nói chung, cũng như Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) nói riêng. Song do được sự quan tâm của Ngành, sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ và sự ủng hộ của chính quyền các địa phương, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục TGPL đã chủ động nắm bắt tình hình, bám sát Chương trình công tác của ngành Tư pháp, nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp tích cực vào thắng lợi chung của toàn Ngành, cụ thể: