Công tác Báo cáo và Thống kê trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

12/01/2017
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Nội dung:

I. THỐNG KÊ TRONG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

1. Số liệu từ báo cáo thống kê theo Thông tư thống kê của Ngành Tư pháp

1.1. Số liệu năm chính thức đã được công bố

1.1.1. Năm 2016 

1.1.2. Năm 2017

1.1.3. Năm 2018 

2.1. Số liệu ước tính phục vụ sơ kết và tổng kết công tác trợ giúp pháp lý

1.1.1. Năm 2016

- Số liệu 06 tháng đầu năm 2016  

- Số liệu năm 2016 lần 1 

1.1.2. Năm 2017

- Số liệu 06 tháng đầu năm 2017 

- Số liệu năm 2017 lần 1 

1.1.3. Năm 2018

- Số liệu 06 tháng đầu năm 2018 

- Số liệu năm 2018 lần 1 (chưa có)

2. Số liệu khác theo báo cáo đột xuất; báo cáo phục vụ sơ kết, tổng kết thi hành Luật…
 

II. BÁO CÁO CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

  1.  Báo cáo: Kết quả công tác trợ giúp pháp lý năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2014

  2.  Báo cáo Cục TGPL năm 2014

  3.  Báo cáo Cục TGPL năm 2015

File đính kèm:

Xem thêm »