Ngày 06/01/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 có đề ra nhiệm vụ: "Hiện đại hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống trợ giúp pháp lý; nâng cao vai trò, năng lực, tính chuyên nghiệp và chất lượng hệ thống trợ giúp pháp lý để người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận pháp luật; tăng cường công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, trong hoạt động của chính quyền cơ sở"
Để hỗ trợ các địa phương triển khai Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDTC ngày 19/5/2022 giữa Bộ Tư pháp và Toà án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Toà án, trong khuôn khổ "Dự án tăng cường pháp luật và tư pháp ở Việt Nam (EU JULE)" do Liên minh Châu Âu tài trợ với đóng góp tài chính từ UNDP và UNICEF, các chuyên gia của UNDP đã phối hợp với Cục Trợ giúp pháp lý xây dựng tài liệu hướng dẫn người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Toà án (tài liệu dành cho học viên và tài liệu dành cho giảng viên).
Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Bộ Tư pháp năm 2021, trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ (EU JULE), nhằm trang bị kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý trong các vụ việc đất đai, Cục Trợ giúp pháp lý đã phối hợp với Liên minh Châu Âu xây dựng bộ tài liệu tập huấn cho giảng viên nguồn về trợ giúp pháp lý trong các vụ việc đất đai trên cơ sở tài liệu hướng dẫn xây dựng năm 2020.
Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Đoàn kiểm tra đã ký Kết luận kiểm tra số 4097/KL-ĐKTLN (ngày 20/10/2022) đối với Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng tỉnh Ninh Thuận, Kết luận số 4128/KL-ĐKLN (ngày 24/10/2022) đối với Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Bình Thuận.