Thực hiện Công văn số 3625/BTP-TĐKT ngày 30/9/2019 về việc hướng dẫn một số nội dung về tổ chức chấm điểm thi đua; xét và đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2020, để bảo đảm việc chấm điểm các Sở Tư pháp trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý bảo đảm chính xác, khách quan và đầy đủ, Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng đề nghị Trung tâm TGPL NN các tỉnh, thành phố cung cấp thông tin liên quan đến các tiêu chí thi đua, cụ thể như sau:
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Mai Lương Khôi tại Kết luận trong Thông báo số 18/TB-BTP ngày 23/4/2020 về kết quả công tác quý I/2020 và các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 của Cục Trợ giúp pháp lý, ngày 22/7/2020, Cục Trợ giúp pháp lý đã phát hành Công văn số 300/CTGPL-TTTTDL gửi 63 Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố về việc báo cáo tình hình triển khai Hệ thống quản lý TGPL phục vụ báo cáo sơ kết 01 năm triển khai Hệ thống quản lý TGPL, dịch vụ công trực tuyến và Trang thông tin điện tử
Thực hiện Kế hoạch số 762/QĐ-BTP ngày 06/04/2020 về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành của Bộ Tư pháp năm 2020, Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý) đã nghiên cứu, xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tư sửa đổi)
Thực hiện Kế hoạch số 762/QĐ-BTP ngày 06/04/2020 về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành của Bộ Tư pháp năm 2020, Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý) đã nghiên cứu, xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tư sửa đổi)
Thực hiện Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý, trên cơ sở Kế hoạch tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2020 (được phê duyệt tại Quyết định số 1756/QĐ-BTP ngày 14/8/2020), Bộ Tư pháp dự kiến tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý vào tháng 10/2020 (bảo đảm phòng, chống dịch bệnh theo diễn biến của dịch Covid-19)
Nhằm thiết thực giúp đỡ cho người được trợ giúp pháp lý, tiếp tục nâng cao hiệu quả, uy tín, vị trí, vai trò của công tác trợ giúp pháp lý trong xã hội hướng tới ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý, ngày 14/8/2020, Cục Trợ giúp pháp lý có Công văn số 339/CTGPL-CS&QLNV gửi Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị tại địa phương tích cực tổ chức triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý tập trung vào tháng 9/2020, cụ thể như sau:
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Trợ giúp pháp lý được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 233/QĐ-BTP ngày 10/02/2020 và ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Mai Lương Khôi tại buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Cục Trợ giúp pháp lý về kết quả công tác quý I/2020 và các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 (Thông báo số 18/TB-BTP ngày 23/4/2020), Cục Trợ giúp pháp lý thực hiện sơ kết 01 năm triển khai Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý; tham mưu, nghiên cứu về việc xây dựng, nâng cấp Trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý và Dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý của địa phương.