Để bổ sung kiến thức cũng như kỹ năng đối với các vụ việc đất đai, các vụ việc hôn nhân và gia đình cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, được sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) trong khuôn khổ dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Liên minh Châu Âu tài trợ (EU JULE), các chuyên gia UNDP đã phối hợp với Cục Trợ giúp pháp lý xây dựng cuốn “Tài liệu hướng dẫn trợ giúp pháp lý các vụ việc đất đai” và “Tài liệu hướng dẫn trợ giúp pháp lý các vụ việc hôn nhân và gia đình”.
Về việc hướng dẫn xác định vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà người dân tộc thiểu số cư trú, Cục Trợ giúp pháp lý đã có Công văn số 284/CTGPL-CS&QLNV ngày 25/6/2021 gửi Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng, đề nghị Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện.
Ngày 25/05/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BTP hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý để thay thế Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện trợ giúp pháp lý (Thông tư số 18/2013/TT-BTP) và Thông tư số 05/2017/TT-BTP ngày 20/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện trợ giúp pháp lý (Thông tư số 05/2017/TT-BTP).
Ngày 25/5/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý (sau đây viết là Thông tư số 03/2021/TT-BTP). Thông tư số 03/2021/TT-BTP có một số nội dung cơ bản sau đây:
Để đánh giá những kết quả nổi bật trong 5 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025, đồng thời nhìn nhận những khó khăn còn tồn tại từ đó có đề xuất về việc thực hiện trong giai đoạn tiếp theo, trong khuôn khổ "Dự án tăng cường pháp luật và tư pháp ở Việt Nam (EU JULE)" do Liên minh Châu Âu tài trợ với đóng góp tài chính từ UNDP và UNICEF, các chuyên gia của UNDP đã phối hợp với Cục Trợ giúp pháp lý xây dựng báo cáo đánh giá một số kết quả 5 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý.
Cục Trợ giúp pháp lý thông báo về việc ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện Quyết định 176/QĐ-BTP ngày 05/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư Pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Trợ giúp pháp lý
Thực hiện Công văn số 3625/BTP-TĐKT ngày 30/9/2019 về việc hướng dẫn một số nội dung về tổ chức chấm điểm thi đua; xét và đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2020, để bảo đảm việc chấm điểm các Sở Tư pháp trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý bảo đảm chính xác, khách quan và đầy đủ, Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng đề nghị Trung tâm TGPL NN các tỉnh, thành phố cung cấp thông tin liên quan đến các tiêu chí thi đua, cụ thể như sau:
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Mai Lương Khôi tại Kết luận trong Thông báo số 18/TB-BTP ngày 23/4/2020 về kết quả công tác quý I/2020 và các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 của Cục Trợ giúp pháp lý, ngày 22/7/2020, Cục Trợ giúp pháp lý đã phát hành Công văn số 300/CTGPL-TTTTDL gửi 63 Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố về việc báo cáo tình hình triển khai Hệ thống quản lý TGPL phục vụ báo cáo sơ kết 01 năm triển khai Hệ thống quản lý TGPL, dịch vụ công trực tuyến và Trang thông tin điện tử