Ngày 31/12/2019, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương đã ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2020 (kèm theo Quyết định số 3224/QĐ-HĐPH ngày 31/12/2019).
Thực hiện kế hoạch truyền thông về công tác trợ giúp pháp lý, trong thời gian qua, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng chương trình phỏng vấn đồng chí Phó Cục trưởng Vũ Thị Hường về chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.
Qua theo dõi tình hình cập nhật và triển khai Hệ thống Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý (Hệ thống), trong tuần từ 19/12/2019 đến 25/12/2019, đã có 46/63 Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố cập nhật thông tin việc/vụ việc TGPL thụ lý lên Hệ thống (Số liệu cụ thể ở file đính kèm)
Thực hiện kế hoạch truyền thông năm 2019, trong thời gian qua, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng chương trình phỏng vấn đồng chí Phó Cục trưởng Cù Thu Anh về kết quả 01 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.
Qua theo dõi tình hình cập nhật và triển khai Hệ thống Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý (Hệ thống), trong tuần từ 11/12/2019 đến 18/12/2019, đã có 41/63 Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố cập nhật thông tin việc/vụ việc TGPL thụ lý lên Hệ thống (Số liệu cụ thể ở file đính kèm)
Qua theo dõi tình hình cập nhật và triển khai Hệ thống Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý (Hệ thống), trong kỳ từ 27/11/2019 đến 11/12/2019, đã có 48/63 Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố cập nhật thông tin việc/vụ việc TGPL thụ lý lên Hệ thống (Số liệu cụ thể ở file đính kèm)