Chương trình phối hợp số 5789/CTPH-BTP-BCA giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an phối hợp trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự.

14/12/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 27/11/2023, Bộ Tư pháp và Bộ Công an đã ký kết Chương trình phối hợp về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

File đính kèm:

Xem thêm »