Bộ Tư pháp ban hành văn bản hợp nhất Thông tư số 10/2023/TT-BTP ngày 29/12/2023 với Thông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017, Thông tư 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018

20/02/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 30/01/2024, Bộ Tư pháp đã ban hành 02 văn bản hợp nhất:

1. Văn bản hợp nhất số 570/VBHN-BTP về việc hợp nhất Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động TGPL với Thông tư số 10/2023/TT-BTP ngày 29/12/2023;
2. Văn bản hợp nhất số  571/VBHN-BTP về việc hợp nhất Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý với Thông tư số 10/2023/TT-BTP ngày 29/12/2023.
Chi tiết xin xem file đính kèm./.
                                         Vũ Hồng Tuyến - Cục Trợ giúp pháp lý

File đính kèm:

Xem thêm »