Công tác cải cách hành chính luôn được Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm. Trong 09 tháng đầu năm 2013, công tác cải cách hành chính được Cục thực hiện trong các lĩnh vực: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hoạt động điều hành của bộ máy, trong đó tập trung vào cải cách thể chế.
Thực hiện Quyết định số 1974/QĐ-BTP ngày 02/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược), Đoàn khảo sát liên ngành do ông Cù Thu Anh – Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp làm Trưởng Đoàn và các thành viên: Ông Âu Danh Lâm – Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính, Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp, Bà Lê Thị Thanh Hà – Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp đã làm việc tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Nam từ ngày 13 - 15/8/2013.