Ngay sau khi Thông tư số 07/2012/TT-BTP ngày 30/7/2012 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm TGPL nhà nước được ban hành, Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp đã tiến hành rà soát, thống kê để công bố kịp thời các thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính và Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính ban hành theo Quyết định số 1184/QĐ-BTP ngày 11/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23 tháng 9 năm 2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tư pháp