QUYẾT ĐỊNH SỐ 02 /2008/QĐ-BTP NGÀY 28/02/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

07/11/2013
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

 

QUYẾT ĐỊNH
SỐ 02/2008/QĐ-BTP NGÀY 28/2/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý;

Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

Điều 2. Căn cứ Quy chế mẫu và điều kiện cụ thể của địa phương, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước phù hợp với pháp luật về trợ giúp pháp lý và Quy chế mẫu này.

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 224/1999/QĐ-BTP ngày 05 tháng 8 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 4. Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ (Ban Xây dựng pháp luật);

- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

- Công báo, Website Chính phủ, Website Bộ Tư pháp;

- Như Điều 4;

- Lưu: VT, Cục TGPL.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Đinh Trung Tụng

File đính kèm:

Xem thêm »