Kính gửi: - Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố: Phú Yên, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Bình, Bình Định; - Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh/thành phố: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đắc Lắk, Bình Định, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Bình