Thông tư số 05/2017/TT-BTP v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc TGPL

12/05/2017
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

- Chi tiết thông tư:   thong_tu_so_05-2017-tt-btp.pdf

- Phụ lục:   phu_luc_so_01.pdf

                  phu_luc_so_02.pdf

                  phu_luc_so_03.pdf

Xem thêm »