Nội quy đảm bảo an ninh mạng của Cục Trợ giúp pháp lý

26/12/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Nội quy này quy định về đảm bảo an ninh mạng trong các hoạt động của Cục Trợ giúp pháp lý và áp dụng đối với các đơn vị thuộc Cục, công chức, viên chức và người lao động thuộc Cục

Chi tiết xem tại file đính kèm 

File đính kèm:

Xem thêm »