Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trợ giúp pháp lý được giao tại Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ

01/07/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định số 1109/QĐ-BTP ngày 14/6/2024 về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trợ giúp pháp lý của Bộ Tư pháp được giao tại Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Kế hoạch đã xác định rõ nội dung công việc, thời gian thực hiện, dự kiến kết quả đầu ra và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý “Kết nối, đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp pháp lý trong các Chương trình, chính sách về an sinh xã hội” của Bộ Tư pháp được giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 9/5/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp pháp lý cụ thể trong các Chương trình, chính sách về an sinh xã hội
Một trong những nhiệm vụ mà Kế hoạch đặt ra là đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp pháp lý cụ thể trong các Chương trình, chính sách về an sinh xã hội. Trong đó có các nội dung cụ thể về tăng cường khả năng tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý chất lượng của người dân; tăng cường năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, nâng cao chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; nâng cao khả năng phối hợp, hỗ trợ về trợ giúp pháp lý của đội ngũ cán bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý; tổ chức triển khai có hiệu quả nội dung trợ giúp pháp lý trong các Chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025); Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030; Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 và các Chương trình khác về an sinh xã hội có nội dung trợ giúp pháp lý.

Tổ chức xây dựng, kết nối, đánh giá nội dung trợ giúp pháp lý trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, các Chương trình, chính sách về an sinh xã hội
Kế hoạch đã nêu rõ nội dung nhiệm vụ về tổ chức xây dựng, kết nối, đánh giá nội dung trợ giúp pháp lý trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, các Chương trình, chính sách về an sinh xã hội. Trong đó có nội dung theo dõi, hướng dẫn việc triển khai nội dung trợ giúp pháp lý và sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý được giao trong các Chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025); Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030; Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 và các Chương trình khác về an sinh xã hội có nội dung trợ giúp pháp lý.
Đồng thời, Kế hoạch cũng đã nêu ra nội dung thực hiện về nghiên cứu, đề xuất nội dung trợ giúp pháp lý trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, các Chương trình khác về an sinh xã hội giai đoạn tiếp theo để các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý được hưởng đồng bộ các chính sách ưu đãi của Nhà nước.
Diệu Hương
 

File đính kèm:

Xem thêm »