Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024

12/01/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 11/01/2024, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương (sau đây viết tắt là Hội đồng) ban hành Quyết định số 38/QĐ-HĐPH về Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2024.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm mục đích tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý, một số bộ luật có liên quan, Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người dân nói chung và các thành viên trong Hội đồng ở địa phương nói riêng; tăng cường việc trao đổi thông tin, giới thiệu người thuộc diện được trợ giúp pháp lý giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trong các lĩnh vực pháp luật, trong đó chú trọng việc giới thiệu, chuyển gửi các vụ việc trong lĩnh vực pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính. Việc ban hành Kế hoạch của Hội đồng còn nhằm nâng cao chất lượng, số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý được thực hiện bằng hình thức tham gia tố tụng, bảo đảm các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý được kịp thời cung cấp thông tin và tiếp cận sớm với dịch vụ trợ giúp pháp lý chất lượng tốt.
Hoạt động của Hội đồng năm 2024 tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ sau đây:
1. Triển khai Chương trình phối hợp số 5789/CTPH-BTP-BCA ngày 27/11/2023 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Công an về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự.
2. Tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDTC ngày 19/5/2022 giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân.
3. Tiếp tục triển khai Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp ngày 15/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến.
4. Hướng dẫn, giải đáp, kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT thuộc thẩm quyền của Hội đồng và những nội dung thuộc thẩm quyền của từng ngành thành viên Hội đồng. Hội đồng ở Trung ương tổ chức các Đoàn kiểm tra tại các tỉnh: Bắc Ninh, Lạng Sơn; thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hội đồng ở địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác phối hợp tại địa phương.
5. Củng cố, kiện toàn Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng: thường xuyên rà soát, kịp thời trình cơ quan có thẩm quyền quyết định kiện toàn Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng khi có sự thay thế, bổ sung thành viên.
6. Đẩy mạnh truyền thông về trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về hoạt động trợ giúp pháp lý.
7. Tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao năng lực, nhận thức về hoạt động trợ giúp pháp lý, tăng cường tập huấn kỹ năng tham gia tố tụng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý.
8. Tổ chức hội nghị, toạ đàm, giao ban trao đổi, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp.
Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2024 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/01/2024./.
Vũ Hồng Tuyến - Cục Trợ giúp pháp lý

 (Chi tiết xem tại file đính kèm)
 
 

File đính kèm:

Xem thêm »