Quyết định số 1382/QĐ-HĐKT Phê duyệt Danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2022

18/07/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự trơ giúp pháp lý ban hành Quyết định số 1382/QĐ-HĐKT Phê duyệt Danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2022

Chi tiết xem ở file đính kèm 

File đính kèm:

Xem thêm »