Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

06/04/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 01/04/2022, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022 (Kèm theo Quyết định số 53/QĐ-HĐPHLN ngày 01/4/2022).

Mục đích của Kế hoạch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (viết tắt Kế hoạch) nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bạc Liêu (viết tắt là Hội đồng) và Tổ giúp việc cho Hội đồng; tăng cường quan hệ phối hợp cụ thể, phản hồi và trao đổi thông tin, giới thiệu người thuộc diện được trợ giúp pháp lý giữa các Cơ quan tiến hành tố tụng với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; đặc biệt tăng cường phối hợp với Tòa án nhân dân trong việc triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án. Từ đó, nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý, đặc biệt chất lượng vụ việc được thực hiện bằng hình thức tham gia tố tụng, bảo đảm các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý được kịp thời cung cấp thông tin và dịch vụ trợ giúp pháp lý chất lượng tốt. Theo đó, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2022 cụ thể như sau:
1. Các thành viên Hội đồng ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10.
2. Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về việc người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án sau khi Chương trình được ký ban hành.
3. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến; triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp ngày 15/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý.
4. Củng cố, kiện toàn Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng
Thường xuyên rà soát, kịp thời trình cơ quan có thẩm quyền quyết định kiện toàn Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng khi có sự thay đổi, bổ sung thành viên.
5. Đẩy mạnh truyền thông về trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý như:
- Tiếp tục cung cấp, đặt, kiểm tra, thay thế Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, Hộp tin trợ giúp pháp lý đã bị hư hỏng (nếu có); cung cấp Tờ thông tin về trợ giúp pháp lý, tờ gấp pháp luật tại trụ sở các Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ở cấp tỉnh, cấp huyện, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ (đặt tại nơi người dân có thể dễ dàng tiếp cận được thông tin về trợ giúp pháp lý), hoặc các phương thức truyền thông khác như xây dựng bài viết về hoạt động trợ giúp pháp lý để đăng trên các phương tiện truyền thông như báo in, báo mạng hoặc qua các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông.
- Cung cấp đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý; Biên bản giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí của người bị buộc tội, người bị hại, đương sự thuộc diện được trợ giúp pháp lý;
- Cung cấp danh sách, số điện thoại của Trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; cung cấp USB hoặc phương tiện khác có chứa nội dung thông tin về trợ giúp pháp lý cho các Cơ quan tiến hành tố tụng ở cấp tỉnh, cấp huyện, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ.
- Thực hiện đầy đủ hoạt động giải thích, thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch số 10 (chú trọng bảo đảm việc thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý trong tố tụng hình sự, tố tụng dân sự được thực hiện theo Mẫu số 03, 04  ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 10, ghi vào biên bản tố tụng và lưu tại hồ sơ vụ án) và thực hiện các hoạt động phối hợp khác để nâng số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý được chuyển gửi tới Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.
6. Tham gia các lớp tập huấn để nâng cao năng lực, nhận thức về hoạt động trợ giúp pháp lý: Tiếp tục tham gia các lớp tập huấn chuyên sâu về các văn bản pháp luật, Luật trợ giúp pháp lý sửa đổi, các Bộ luật, luật tố tụng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý. Cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia các lớp tập huấn kỹ năng tham gia tố tụng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý.
7. Sơ kết thực hiện Thông tư liên tịch số 10. Cụ thể: Hội đồng sẽ tổ chức trực tiếp làm việc với Thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp huyện, một số Điều tra viên và Cán bộ điều tra về việc thực hiện công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; nghe ý kiến phản ánh về những vấn đề có liên quan trong công tác phối hợp và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch số 10 và Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Tư pháp tại Cơ quan tiến hành tố tụng (Công an). Dự kiến làm việc tại Công an thành phố Bạc Liêu, Công an huyện Vĩnh Lợi và Công an huyện Phước Long. Đồng thời, tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác  trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, dự kiến tổ chức kiểm tra trực tiếp việc thực hiện công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại Tòa án huyện Hồng Dân, Tòa án nhân dân huyện Đông Hải; Công an huyện Hòa Bình, Công an thị xã Giá Rai. Các Cơ quan tiến hành tố tụng còn lại sẽ tự kiểm tra và báo cáo kết quả về Hội đồng./.

Trịnh Hồng Như – Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bạc Liêu

Xem thêm »