Quán triệt, vận dụng NQ ĐH Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư về nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý

27/09/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 27/9/2021, Chi bộ Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề nghiên cứu, học tập, quán triệt và vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII vào công tác trợ giúp pháp lý cho toàn thể Đảng viên và công chức, viên chức, người lao động của Cục.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hoàng Hà - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng để đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Cục nắm vững hơn nữa những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội và chỉ đạo của đảng, từ đó vận dụng đúng đắn, sáng tạo các nghị quyết, tạo sự thống nhất, đồng thuận về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

Tại Hội nghị, Chi bộ Cục Trợ giúp pháp lý được nghe báo cáo viên Trung ương là đồng chí Nguyễn Kim Tinh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp giới thiệu những dấu ấn nổi bật về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và phổ biến các nội dung cơ bản trong các văn kiện Đại hội như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển KT-XH năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và phương hướng nhiêm vụ phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; đặc biệt là những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây gọi là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII).

 
 
Phát biểu trao đổi tại Hội nghị, đồng chí Cù Thu Anh - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý cho biết, căn cứ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII trong Chiến lược xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đề xuất của Cục Trợ giúp pháp lý, Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã giao Cục Trợ giúp pháp lý xây dựng “Đề án nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và uy tín của các cơ quan, tổ chức trợ giúp pháp lý nhà nước giai đoạn 2022 - 2026” để bảo đảm thực hiện yêu cầu nâng cao của Nghị quyết Đại hội đề ra đối với cơ quan, tổ chức tham gia vào quá trình tố tụng (Chương XIII Báo cáo chính trị). Tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chỉ đạo nâng cao chất lượng dịch vụ công trợ giúp pháp lý. Đây có thể nói là các cơ sở chính trị hết sức quan trọng để Cục Trợ giúp pháp lý triển khai các nhiệm vụ chuyên môn để công tác trợ giúp pháp lý ngày càng đi vào chiều sâu, tạo điều kiện để người dân được hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý ngày càng chất lượng, hiệu quả; bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý. Do vậy, căn cứ Chương trình hành động, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và tình hình thực tiễn, tập thể Cục Trợ giúp pháp lý cần chủ động, tranh thủ sự đồng tình, hướng dẫn của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ Tư pháp, sự phối hợp của các đơn vị hữu quan… cụ thể hóa bằng kế hoạch, Đề án, văn bản phù hợp để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ nói trên.

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp cũng đã chỉ đạo và đề nghị Chi bộ Cục Trợ giúp pháp lý căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII, Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Đảng ủy Bộ Tư pháp cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết theo từng năm, đưa vào các đợt sinh hoạt Chi bộ, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện, đặc thù của Chi bộ Cục Trợ giúp pháp lý./.

 
Chi bộ Cục Trợ giúp pháp lý

Xem thêm »