Thời hạn Cục Trợ giúp pháp lý nhận công văn đề nghị của Sở Tư pháp kèm theo hồ sơ đăng ký tham gia kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý đợt 1 năm 2019 của những người đủ điều kiện trước ngày 29/3/2019

26/03/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

   Ngày 15/3/2019, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 876/BTP-TGPL về việc đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự TGPL đợt 1 năm 2019. Theo nội dung Công văn, thực hiện Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý, trên cơ sở Kế hoạch tổ chức kiểm tra kết quả tập sự TGPL năm 2019 (được phê duyệt tại Quyết định số 592/QĐ-BTP ngày 15/3/2019), Bộ Tư pháp dự kiến tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý đợt 1 vào tháng 5 năm 2019. Để chuẩn bị cho việc tổ chức kiểm tra, đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số công việc sau:

   1. Lập danh sách và gửi Công văn đề nghị kèm theo hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra của những người đủ điều kiện về Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp để tổng hợp báo cáo Hội đồng kiểm tra xem xét, phê duyệt. Các điều kiện về đối tượng tham dự kiểm tra, hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra: được quy định tại Kế hoạch tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2019 (gửi kèm theo Kế hoạch tổ chức kiểm tra) và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/chi-dao-dieu-hanh.aspx?ItemID=2584).

   2. Kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh sách, các thông tin và hồ sơ người đăng ký tham dự kiểm tra.

   3. Công văn đề nghị của Sở Tư pháp kèm theo hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra của những người đủ điều kiện gửi về Cục Trợ giúp pháp lý trước ngày 29/3/2019. Nếu quá thời hạn trên mà Cục Trợ giúp pháp lý không nhận được Công văn và hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp thì coi như địa phương đó không có người tham dự kiểm tra lần này.

   Trường hợp cần thêm thông tin, liên hệ Kiều Thị Huyền Trang - Chuyên viên Cục Trợ giúp pháp lý, số điện thoại:024.62739645/di động: 0975.499.320 hoặc Bùi Thị Thu Hiền, Chuyên viên Cục Trợ giúp pháp lý, số điện thoại:024.62739641./.

 

Xem thêm »