Long An ban hành kế hoạch sơ kết 05 năm triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý

18/04/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Quyết định số 1918/QĐ-BTP ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành Tổ chức Trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người nghèo và đối tượng chính sách (06/9/1997-06/9/2022) và Chương trình công tác Tư pháp tỉnh Long An năm 2022, UBND tỉnh Long An ban hành Kế hoạch số 1022 ngày 04/4/2022 kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Luật TGPL năm 2017 và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức TGPL cho người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh như sau:

Nhằm đánh giá kết quả 05 năm triển khai thi hành Luật TGPL năm 2017, qua đó tổng hợp những vướng mắc bất cập, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp yêu cầu thực tiễn và đảm bảo tính khả thi; khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua 05 năm triển khai thi hành Luật TGPL năm 2017 và 25 năm ngày thành lập Tổ chức TGPL; đánh giá quá trình 25 năm hình thành và phát triển về tổ chức và hoạt động của Tổ chức TGPL cho người nghèo và đối tượng chính sách. Qua đó, khẳng định chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động TGPL miễn phí là đúng đắn, đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trong tiếp cận dịch vụ pháp lý; đồng thời giáo dục truyền thống cho cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ TGPL; nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL miễn phí cho người được TGPL. Việc tổ chức các hoạt động sơ kết, kỷ niệm phải bảo đảm ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm, gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các nội dung Kế hoạch cụ thể như sau:
Tổ chức phát động thi đua lập thành tích xuất sắc trong công tác TGPL chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức TGPL
Nội dung thi đua: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản: Luật TGPL năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2030; các Chương trình mục tiêu quốc gia có nội dung TGPL sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động TGPL; tập trung nguồn lực thực hiện vụ việc TGPL, chú trọng các vụ việc tham gia tố tụng thực hiện vụ việc với chất lượng tốt nhất, hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người được TGPL; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động TGPL.
Tổ chức truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng sâu rộng về truyền thống TGPL, tổ chức TGPL, truyền thông pháp luật về TGPL đến các nhóm đối tượng đặc thù, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Xây dựng và phát trên sóng truyền hình 01 chuyên mục phóng sự về sự hình thành và phát triển Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh (từ 28/5/1998 đến nay). Xây dựng và phát trên sóng truyền thanh các cấp 03 câu chuyện xóm làng về đối tượng và quyền được TGPL.
Truyền thông ở cơ sở: In tờ gấp pháp luật có nội dung về chính sách TGPL và quyền được TGPL của người người được TGPL. Truyền thông và phát hành cho đối tượng được TGPL, các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam, các Sở, ngành và các tổ chức Đoàn thể cấp huyện, cấp xã.
Tổ chức họp mặt truyền thống kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức TGPL và trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, có công lao đóng góp trong quá trình xây dựng, phát triển công tác TGPL (lồng ghép vào trong Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thi hành Luật TGPL năm 2017).
Năm 2022, tập thể Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Long An thi đua lập thành tích, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra theo các kế hoạch nêu trên nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức TGPL. Tập thể Trung tâm đăng ký hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, viên chức trung tâm nâng cao hiệu quả làm việc, thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tốt nhất cho người được TGPLphù hợp với quy định của pháp luật./.
Hồng Hà - Trung tâm TGPLNN tỉnh Long An.
 

Xem thêm »