Tuyên Quang: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý và 20 năm ngày thành lập Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang

22/03/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Quyết định số 1918/QĐ-BTP ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người nghèo và đối tượng chính sách (06/9/1997 - 06/9/2022), Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi là Trung tâm) đã tham mưu Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức TGPL cho người nghèo và đối tượng chính sách (06/9/1997 - 06/9/2022) và 20 năm ngày thành lập Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tuyên Quang (19/12/2002 - 19/12/2022).

Nhằm mục đích nhìn lại quá trình hình thành, phát triển qua 25 năm của hệ thống Tổ chức TGPL Việt Nam và của Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tuyên Quang qua 20 năm thành lập và trưởng thành; với những thành tích nổi bật, những bài học kinh nghiệm trong công tác. Giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào nghề nghiệp, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách của các thế hệ công chức, viên chức và người lao động công tác trong hệ thống TGPL; phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang và hệ thống TGPL Việt Nam. Khẳng định vị trí, vai trò của công tác TGPL trong việc bảo đảm quyền được TGPL của công dân, bảo vệ  quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là bảo vệ người nghèo, người có công với cách mạng, người yếu thế trong xã hội, góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự và hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế chính trị của địa phương. Nội dung các hoạt động cụ thể gồm:
 
Thứ nhất, tổ chức triển khai các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực TGPL với chủ đề “Thi đua lập thành tích xuất sắc trong công tác trợ giúp pháp lý chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý 06/9/1997 - 06/9/2022 và 20 năm ngày thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang 19/12/2002 - 19/12/2022”: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản: Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2030 và các văn bản hướng dẫn khi được ban hành; các Chương trình mục tiêu quốc gia có nội dung TGPL sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ và các văn bản, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến công tác TGPL trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt độngTGPL; tập trung nguồn lực thực hiện vụ việc TGPL, chú trọng các vụ việc tham gia tố tụng; thực hiện vụ việc TGPL với chất lượng tốt nhất, thành công, hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người được TGPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động TGPL. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng.
 
Ảnh: Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng
Ảnh: Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng

Thứ hai, hoạt động truyền thông: Thực hiện truyền thông sâu rộng về truyền thống TGPL; quá trình hình thành, phát triển, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp của công tác TGPL vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội. Thực hiện các hoạt động truyền thông về TGPL tại cơ sở, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn và tổ chức của người khuyết tật...; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động truyền thông về TGPL. Xây dựng, đăng tải các tin, bài, ảnh tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức TGPL và 20 năm Ngày thành lập Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tuyên Quang trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.
 
Ảnh: Một buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý tại cơ sở của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang
 
Thứ ba, hoạt động thi đua - khen thưởng: Tổ chức phát động phong trào thi đua theo chuyên đề, chủ đề phát động: "Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý (06/9/1997 - 06/9/2022) và 20 năm ngày thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang (19/12/2002 - 19/12/2022)" và sơ kết 05 năm thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. Căn cứ kết quả phong trào thi đua, thành tích đạt được lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, có nhiều thành tích trong công tác TGPL để đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng hoặc khen thưởng theo thẩm quyền.

Với những hoạt động cụ thể nêu trên, tin tưởng rằng Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tuyên Quang sẽ có những giải pháp triển khai tích cực để tổ chức các hoạt động kỷ niệm một cách thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Với những hình thức  phong phú, phù hợp tính chất, điều kiện thực tiễn; khích lệ, động viên sự nhiệt tình, hưởng ứng tham gia của đông đảo công chức, viên chức, người lao động và phát hiện ra những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để nhân rộng và tô đậm bề dầy truyền thống của “Ngôi nhà trợ giúp pháp lý” luôn đi cùng dân, góp phần tích cực đưa công tác trợ giúp pháp lý thực sự trở thành một chính sách xã hội ưu việt, rộng lớn của Đảng và Nhà nước ta đến với người nghèo, đối tượng chính sách và người yếu thế trong xã hội và trở thành một địa chỉ tin cậy, quen thuộc cho người dân, phấn đấu vì mục tiêu xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.
 
Tuyến Quang - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang

Xem thêm »