Bạc Liêu: Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022

07/03/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật nói chung, người khuyết tật có khó khăn về tài chính nói riêng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, các Kế hoạch, Chương trình, Đề án về người khuyết của Trung ương đã ban hành. Ngày 02 tháng 03 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 317/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022 với các nội dung, hoạt động như sau:

1. Nâng cao năng lực cho người thực hiệnTGPL:
Cử người thực hiện TGPLtham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính.
2. Thực hiện TGPLcho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính, trong đó chú trọng thực hiện tư vấn chính sách đặt thù dành cho người khuyết tật ở các dạng tật khác nhau và vụ việc tham gia tố tụng.
 3. Thực hiện truyền thông, tăng cường khả năng tiếp cận TGPLcho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính:
 - Truyền thông về hoạt động TGPLvà quyền được TGPLcủa người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức truyền thông khác phù hợp với các dạng tật của người khuyết tật; tổ chức điểm truyền thông về TGPLcho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính ở cơ sở; lồng ghép việc truyền thông TGPLvà quyền được TGPLcho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính với các Chương trình, Đề án khác về người khuyết tật ở địa phương, nhất là tại xã, phường, thị trấn nơi người khuyết tật sinh sống; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong hoạt động truyền thông để tăng cường khả năng tiếp cận TGPLcho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính.
- Biên soạn và phát hành băng ghi âm, đĩa ghi âm, USB, bảng thông tin, hộp tin, tờ thông tin về TGPL, tờ gấp pháp luật và các tài liệu truyền thông khác có nội dung về chính sách TGPLvà quyền được TGPL của người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính, cung cấp cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, Nhà Tạm giữ, Trại Tạm giam; Ủy ban nhân dân cấp xã, Hội Người mù tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh; các cơ sở trợ giúp xã hội. Đảm bảo 100% cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, Nhà tạm giữ, Trại Tạm giam và 80% Hội Người khuyết tật, các cơ sở trợ giúp xã hội và các tổ chức khác của người khuyết tật được tiếp cận các sản phảm truyền thông về TGPL.
- Tổ chức các hoạt động truyền thông về TGPL trọng tâm nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4); Ngày Quốc tế Người khuyết tật (03/12) bằng các hình thức phù hợp.
Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở lao động - Thương binh và Xã hội và các ban, ngành có liên quan; Cơ quan tiến hành tố tụng; Hội Người mù tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, các cơ sở bảo trợ xã hội tổ chức thực hiện, việc thực hiện phải đảm bảo theo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 và báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Kế hoạch. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước  có trách nhiệm tham mưu Sở Tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan./.
Trịnh Hồng Như, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bạc Liêu

Xem thêm »