Tuyên Quang: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

14/02/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Năm 2021, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi là Trung tâm) đã tích cực hưởng ứng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đăng ký giao ước thi đua, chấm điểm thi đua theo chỉ đạo của Sở Tư pháp; đã ban hành và trình Sở Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác, bám sát quy định của pháp luật, kế hoạch công tác và chỉ đạo của Cục Trợ giúp pháp lý, của Sở Tư pháp, đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động tham mưu, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tập trung thực hiện vụ việc tham gia tố tụng và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể:
1. Công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng đạt kết quả tốt
Trung tâm đã tham mưu thực hiện tốt vai trò của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh: Tham mưu ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh; Kế hoạch về kiểm tra công tác phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2021. Chính sách TGPL được thực hiện theo đúng quy định, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người được TGPL, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, linh hoạt, giúp công dân thực hiện quyền được TGPL kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Bảo đảm sự phối hợp đồng bộ và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã Ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện thông báo thông tin về TGPL; đăng ký bào chữa, đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, Đoàn Luật sư tỉnh, các tổ chức hành nghề luật sư để thực hiện có hiệu quả các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ; phối hợp với Hội nông dân tỉnh tập huấn kỹ năng tư vấn pháp luật, TGPL cho trên 200 hội viên Hội nông dân.
2. Kết quả thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý
Chú trọng thực hiện TGPL bằng hình thức tham gia tố tụng, năm 2021, Trung tâm đã thụ lý và thực hiện 506 vụ việc/506 người (Tư vấn pháp luật 251 việc/251 người; tham gia tố tụng 254 vụ việc/254 người; đại diện ngoài tố tụng 01 vụ việc/01 người). Trong đó, đã hoàn thành 422 vụ việc/422 người (Tư vấn pháp luật 251 việc/251 người, tham gia tố tụng 171 vụ việc/171 người). Tăng 5,46% vụ việc TGPL bằng hình thức tư vấn pháp luật so với cùng kỳ năm 2020. 100% Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng và đạt chỉ tiêu tốt vụ việc tham gia tố tụng theo Văn bản số 4958/BTP-TGPL ngày 31/12/2020 của Bộ Tư pháp về ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2021. Thẩm định chất lượng 178 vụ việc tham gia tố tụng, trong đó có 112 vụ việc (chiếm 62,9%) được đánh giá thành công, hiệu quả theo các tiêu chí tại Công văn số 98/CTGPL-TC&QLCL ngày 16/3/2021 của Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp.  
3. Truyền thông về trợ giúp pháp lý được tăng cường
Trung tâm đã thực hiện 26 đợt TGPL ngoài trụ sở và truyền thông về TGPL đến 52 địa điểm dân cư tại các xã thuộc các huyện trong tỉnh (đạt 118% so với cùng kỳ năm 2020); hướng dẫn pháp luật trực tiếp cho 5.749 lượt người, biên soạn và cung cấp trên 16.690 tờ gấp pháp luật, tài liệu truyền thông về TGPL; cung cấp 46 bảng thông tin về TGPL cho các cơ quan tiến hành tố tụng. Tiếp nhận và xử lý 125 thông tin về TGPL; phối hợp thực hiện TGPL cho người dân tộc thiểu số trong tố tụng, phối hợp với Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã giới thiệu thông tin về TGPLtheo Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ Tư pháp.

 
Các tập thể, cá nhân của Trung tâm được khen thưởng năm 2021

4. Cơ cấu, tổ chức của Trung tâm được kiện toàn, tinh gọn
 Năm 2021, Trung tâm đã tổ chức, bố trí số lượng người làm việc, nhân sự các phòng thuộc Trung tâm bảo đảm phù hợp với quy  định của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP  ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, bố trí, sắp xếp viên chức, người lao động phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm linh hoạt, thích ứng an toàn với tình hình dịch Covid-19; thường xuyên tổ chức trao đổi nghiệp vụ giữa các trợ giúp viên pháp lý và chuyên viên pháp lý, đồng thời tạo điều kiện cho viên chức tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định nhằm nâng cao chất lượng thực hiện TGPL. 
Tập thể Trung tâm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, chủ động, linh hoạt trong công tác, khắc phục khó khăn, duy trì và thực hiện phong trào thi đua liên tục, thực hiện và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; luôn chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan, đặc biệt là các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng; luôn hướng về cơ sở, lấy người được TGPL làm trung tâm, chủ động tìm đến với người được TGPL. Kết quả phong trào thi đua được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với vị trí việc làm của từng cá nhân, 100% cá nhân của Trung tâm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, với những kết quả đạt được, năm 2021, tập thể Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tuyên Quang vinh dự được Bộ Trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” và được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng thưởng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"./.

 
Tuyến Quang - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang


 

Xem thêm »