Tuyên Quang: Hội nghị triển khai công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022

18/01/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Thông tư 10) quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng, ngày 13/01/2022, Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi là Hội đồng) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022.

 Dự Hội nghị có trên 80 đại biểu là Lãnh đạo các cơ quan thành viên Hội đồng và thành viên Tổ giúp việc của Hội đồng; Lãnh đạo các phòng Nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Lãnh đạo các Tòa chuyên trách thuộc Tòa án nhân dân tỉnh; Luật sư các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan: Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp huyện; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; các Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh và các tập thể, cá nhân được khen thưởng thành tích trong công tác phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2021.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả công tác phối hợp thực hiện TGPLtrong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022. Năm 2021, các cơ quan thành viên Hội đồng đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các quy định về phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành (02 văn bản; 01 Kế hoạch); tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác phối hợp tại 06 cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện; 100% các cơ quan tiến hành tố tụng, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ thực hiện niêm yết công khai Bảng thông tin về TGPL; các cơ quan tiến hành tố tụng đã gửi 343 thông báo, thông tin về TGPL đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã xử lý kịp thời các thông tin, thông báo, 100% yêu cầu TGPL của người dân được thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình tham gia tố tụng, người thực hiện TGPL và người tiến hành tố tụng đã phối hợp, trao đổi kịp thời những nội dung có liên quan góp phần cho vụ án được giải quyết nghiêm minh, khách quan, đúng quy định pháp luật. Việc phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông và hướng dẫn về TGPL được tăng cường...
Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế như: Việc quán triệt, triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10 và các văn bản chỉ đạo tại một số cơ quan có lúc chưa kịp thời; việc hướng dẫn, giải thích về quyền được TGPL cho người dân có trường hợp hiệu quả chưa cao; công tác phối hợp giữa người tiến hành tố tụng và người thực hiện TGPL có đôi khi chưa kịp thời; việc áp dụng các biểu mẫu của một số đơn vị còn lúng túng ...
 
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2021

Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, đặc biệt tập trung làm rõ những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; tham gia ý kiến và thông qua Kế hoạch công tác năm 2022 của Hội đồng, xác định các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu trong năm 2022 để khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2021, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng như: Tăng cường và phát huy trách nhiệm của các cơ quan thành viên Hội đồng; thực hiện tốt các quy định thông báo, thông tin về TGPL; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và phổ biến, quán triệt các quy định pháp luật về TGPL, pháp luật về tố tụng cho người tiến hành tố tụng, lực lượng Công an xã và người thực hiện TGPL; thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong công tác; kịp thời khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích; đáp ứng 100% yêu cầu TGPL của người dân và nâng cao hiệu quả phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng.
Nhân dịp này, Hội nghị đã công bố Quyết định và tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp cho 06 tập thể và 15 cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2021./.
Lâm Phương - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang
 

Xem thêm »