Tuyên Quang Triển khai thực hiện công tác trợ giúp pháp lý năm 2014

04/03/2014
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Nhằm thực hiện có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành, đáp ứng yêu cầu trợ giúp pháp lý của nhân dân. Phát huy kết quả công tác đạt được trong năm 2013, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang đã ban hành và triển khai Kế hoạch công tác năm 2014 với nội dung sau:

Tiếp tục thực hiện tốt Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp nhận và thực hiện kịp thời, đúng pháp luật các yêu cầu trợ giúp pháp lý của công dân; đáp ứng từ 98% trở lên yêu cầu trợ giúp pháp lý của công dântheo quy định của pháp luật. Nâng cao số lượng và chất lượng các vụ việc trợ giúp pháp lý cho công dân, chú trọng thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng, nâng cao chất lượng đội ngũ Cộng tác viên. Thực hiện việc đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý và lưu trữ hồ sơ vụ việc theo đúng quy định.

Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013-2020, Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 02/8/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, gắn với trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015 và Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BTP-UBDT ngày 17/01/2012 của Bộ Tư pháp và Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số.Khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của công dân, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời gian cụ thể, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt nội dung, tăng cường tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý lưu độngvà các hoạt động thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý, nâng cao kiến thức pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số,chú trọng các địa điểm vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh, thực hiện đúng quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện có hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý trong tố tụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý.

Đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện đúng các quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý. Đăng ký các danh hiệu thi đua và phát động, duy trì phong trào thi đua trong các hoạt động của Trung tâm với chủ đề:“Toàn Ngành Tư pháp Tuyên Quang đồng thuận, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”, "Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới". Tiếp tục tham mưu thực hiện Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án quy hoạch mạng lưới Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2008-2010, định hướng đến năm 2015. Đề nghị Sở Tư pháp cử đi đào tạo nghiệp vụ và bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý, bảo đảm đủ Trợ giúp viên pháp lý các lĩnh vực trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra hoạt động của các Chi nhánh của Trung tâm. Thực hiện đúng các Quy chế hoạt động, Quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ của Trung tâm. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo theo định kỳ và đột xuất, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Cục Trợ giúp pháp lý và của Sở Tư pháp.

                                                      Nguyễn Kim Tuyến

                                             Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang

Xem thêm »