Thông báo về việc hướng dẫn một số nội dung về tổ chức chấm điểm thi đua; xét và đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2020

08/10/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Công văn số 3625/BTP-TĐKT ngày 30/9/2019 về việc hướng dẫn một số nội dung về tổ chức chấm điểm thi đua; xét và đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2020, để bảo đảm việc chấm điểm các Sở Tư pháp trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý bảo đảm chính xác, khách quan và đầy đủ, Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng đề nghị Trung tâm TGPL NN các tỉnh, thành phố cung cấp thông tin liên quan đến các tiêu chí thi đua, cụ thể như sau:

       1. Thực hiện góp ý đầy đủ, đúng hạn các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu. (Đã góp ý những văn bản nào theo yêu cầu của Cục gửi kèm file văn bản góp ý).
     2. Trợ giúp viên pháp lý hoàn thành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng năm 2020 theo Công văn số 5207/BTP-TGPL ngày 31/12/2019
       3. Tiêu chí nâng cao chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, cụ thể:
         - Có khiếu nại về vụ việc trợ giúp pháp lý từ người được trợ giúp pháp lý hay không? Nếu có thì kết quả giải quyết ra sao?
         - Đã thực hiện đánh giá và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BTP hay chưa?
       4. Tiêu chí thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
       - Có xây dựng Kế hoạch, triển khai Kế hoạch thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hoặc lồng ghép nội dung này trong quá trình ban hành, triển khai Kế hoạch phối hợp liên ngành ở địa phương năm 2020 không? Cụ thể?
       - Có xây dựng Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại cấp huyện hay không? Cụ thể?
      - Có ban hành văn bản chỉ đạo các thành viên của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở địa phương thực hiện các nhiệm vụ trong Thông tư liên tịch số 10, đặc biệt nội dung thuộc trách nhiệm của các ngành thành viên hay không? Cụ thể?
      - Có báo cáo, thống kê theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hay không? Cụ thể ?
       5. Tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động trợ giúp pháp lý
         - Sử dụng Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý để tổng hợp số liệu, thống kê phục vụ công tác báo cáo, thống kê theo quy định.
         - Thực hiện đăng tải danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn và cập nhật danh sách khi có sự thay đổi theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.
      6. Tiêu chí thực hiện báo cáo theo đúng quy định của pháp luật TGPL và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý ở Trung ương. (BC 6 tháng, BC năm, BC chỉ tiêu, BC tố tụng… cung cấp số Báo cáo)
 
Các thông tin đề nghị gửi về Cục Trợ giúp pháp lý trước ngày 18/10/2020 qua email ctgpl@moj.gov.vn để kịp thời thực hiện việc chấm điểm thi đua.
Trường hợp cần trao đổi, đề nghị liên hệ theo số điện thoại: 0243.733.4309 - số máy lẻ 511, di động 0989.293.479 (Đ/c Bùi Thị Thu Hiền, chuyên viên Văn phòng Cục Trợ giúp pháp lý).
                                                                                                                                                                                  Trân trọng sự phối hợp của đồng chí!
 
 

Xem thêm »