Thông Báo: V/v đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo về TGPL trong hoạt động tố tụng

09/02/2015
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

 

BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  293       /BTP-TGPL

V/v đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo về TGPL trong hoạt động tố tụng

Hà Nội, ngày  28    tháng  01   năm 2015

         Kính gửi: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh/thành phố ....................................

Theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BQP-BCA-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp liên ngành tại địa phương có trách nhiệm tổng hợp báo cáo gửi cơ quan thường trực Hội đồng liên ngành trung ương (Bộ Tư pháp) chậm nhất vào ngày 05 tháng 11 hàng năm. Tuy nhiên, đến nay Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý) mới chỉ nhận được 19/63 báo cáo hoặc biểu mẫu số liệu của Hội đồng phối hợp liên ngành địa phương về kết quả thực hiện công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2014 (Phụ lục kèm theo).

Để bảo đảm công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động liên ngành về tố tụng được theo dõi, quản lý thường xuyên, kịp thời, Bộ Tư pháp đề nghị đồng chí tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo về công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại địa phương theo quy định. Báo cáo kết quả công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực tố tụng năm 2014 đề nghị  gửi về Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý) trước ngày 15/02/2014 bằng đường Công văn và gửi thư điện tử theo địa chỉ: thanhtt@moj.gov.vn. Các vấn đề cụ thể, đề nghị liên hệ với đồng chí Trịnh Thanh (chuyên viên Cục Trợ giúp pháp lý), số điện thoại: 04.627.39.638, di động: 0945.466.994.

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, Cục TGPL.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

                              Đã ký

 Nguyễn Thúy Hiền

Download Công văn và phụ lục kèm theo tại đây

cv_293_yeu_cau_bao_cao_tt11.doc

Xem thêm »