Thông báo : C/v số 587/BTP-TGPL V/v nhiệm vụ trọng tâm công tác Trợ giúp pháp lý

02/03/2015
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

BỘ TƯ PHÁP

Số:     587       /BTP-TGPL

V/v nhiệm vụ trọng tâm công tác

trợ giúp pháp lý

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương

Công tác trợ giúp pháp lý được hình thành, phát triển qua 17 năm đã mang lại những kết quả đáng khích lệ, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý, thực hiện tốt chính sách nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa của Nhà nước. Những kết quả đó đã chứng minh chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc hình thành và phát triển hoạt động trợ giúp pháp lý ở nước ta là đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn, hoạt động trợ giúp pháp lý còn dàn trải theo nhiều hình thức, đặc biệt là việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các hình thức trợ giúp pháp lý ở cơ sở như sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, trợ giúp pháp lý lưu động mà chưa bảo đảm đúng trọng tâm là cung cấp vụ việc trợ giúp pháp lý, nhất là việc tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý.

Do đó, để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý, bảo đảm đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý trong thời gian tới, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2015 của địa phương, tập trung thực hiện vụ việc, chú trọng các vụ việc tham gia tố tụng, đặc biệt là trong lĩnh vực tố tụng hình sự; thực hiện các vụ việc đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật tại trụ sở, tư vấn pháp luật tiền tố tụng bảo đảm quyền trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý; không sử dụng nguồn lực trợ giúp pháp lý phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật như hiện nay.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của đồng chí./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó TTg Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);

- Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để p/h));

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để t/h);

- Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền (để biết);

- Lưu VT, Cục TGPL.

BỘ TRƯỞNG

 

  Đã ký

 

Hà Hùng Cường

Download công văn tại đây 

cv_gui_ubnd_so_587_ngay_26.2.doc

Xem thêm »