Thông báo: Lấy ý kiến góp ý xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý năm 2017

05/01/2017
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Kính gửi: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Tiếp tục triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ), Cục Trợ giúp pháp lý xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý năm 2017.

Để dự thảo hoàn thiện trước khi trình Bộ trưởng ký ban hành, Cục Trợ giúp pháp lý đề nghị Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương góp ý về dự thảo trên (Dự thảo Quyết định và các tài liệu gửi kèm theo Công văn này). Bản chính đã được gửi qua đường công văn đến các Trung tâm trợ giúp pháp lý.

          Công văn góp ý đề nghị gửi về Cục Trợ giúp pháp lý trước ngày  15/01/2017 và gửi thư điện tử theo địa chỉ: tuyenvh@moj.gov.vn.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh cần trao đổi, thảo luận đề nghị Trung tâm liên hệ qua số điện thoại 04.62739638./.

CỤC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Xem thêm »