Thông báo: Về việc hướng dẫn về công tác báo cáo, thống kê

20/03/2017
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện quy định về báo cáo thống kê trong hoạt động TGPL, Cục TGPL đề nghị Trung tâm TGPL các tỉnh, thành phố lưu ý:

Đề nghị các Trung tâm hàng năm chỉ thực hiện 02 kỳ báo cáo (báo cáo 06 tháng và báo cáo 01 năm), không thực hiện Báo cáo hàng tháng và hàng quý, trừ trường hợp đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Báo cáo gửi về Cục TGPL theo 02 hình thức: bằng văn bản có chữ ký, đóng dấu của đơn vi hoặc văn bản điện tử dạng ảnh (định dạng pdf) và thư điện tử: ctgpl@moj.gov.vn trước ngày 25/06 đối với báo cáo 06 tháng; trước ngày 28/11 đối với báo cáo năm.

Xem thêm »