Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2015

06/03/2015
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Nhằm triển khai có hiệu quả Luật TGPL, Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về TGPL trong hoạt động tố tụng (Thông tư liên tịch số 11) phù hợp với tình hình đổi mới công tác TGPL, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn; nâng cao số lượng và chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý được thực hiện bằng hình thức tham gia tố tụng, đặc biệt trong lĩnh vực tố tụng hình sự và các vụ việc tư vấn pháp luật tiền tố tụng.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (Hội đồng) và Tổ giúp việc cho Hội đồng (Tổ giúp việc) ở Trung ương và cấp tỉnh, nâng cao trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng về hướng dẫn công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong ngành mình và nâng cao nhận thức của người được trợ giúp pháp lý về quyền được trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, ngày 04/03/2015 Chủ tịch Hội đồng ở Trung ương đã ký ban hành Quyết định số 418/QĐ-HĐPH ban hành Kế hoạch hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2015.
Nội dung cơ bản Kế hoạch đã đưa ra những nhiệm vụ cụ thể cần triển khai thực hiện hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2015. Mỗi hoạt động đều cụ thể nội dung, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời gian thực hiện.
Kế hoạch đưa ra 07 hoạt động như sau: (1) Tăng cường công tác truyền thông về Luật Trợ giúp pháp lý, Thông tư liên tịch số 11 và các văn bản có liên quan để nâng cao nhận thức của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. (2) Củng cố, kiện toàn tổ chức Hội đồng liên ngành và Tổ giúp việc cho Hội đồng liên ngành ở Trung ương và cấp tỉnh. (3) Hoàn thiện thể chế về công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. (4) Hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong tố tụng. (5) Đánh giá việc tham gia và chất lượng thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư. (6) Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. (7) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11.
Đặc biệt, nhằm triển khai tốt hơn nữa hoạt động trợ giúp pháp lý trong tố tụng, ngày 26/02/2015 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Công văn số 587/BTP-TGPL gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo đó xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác trợ giúp pháp lý là tập trung thực hiện vụ việc, chú trọng các vụ việc tham gia tố tụng, đặc biệt là trong lĩnh vực tố tụng hình sự; thực hiện các vụ việc đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật tại trụ sở, tư vấn pháp luật tiền tố tụng bảo đảm quyền trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý; không sử dụng nguồn lực trợ giúp pháp lý phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật như hiện nay.
-   Thanh Trịnh -

Xem thêm »