Đôn đốc việc thực hiện báo cáo chỉ tiêu vụ việc 6 tháng đầu năm 2017

11/08/2017
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thông báo

về việc gửi Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý 6 tháng đầu năm 2017

 

Kính gửi: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Theo Khoản 3 mục III Công văn số 713/BTP-TGPL ngày 08/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp năm 2017, chậm nhất ngày 15/7/2017, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Trung tâm) có trách nhiệm gửi Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý cho thời gian từ 01/01/2017 đến hết ngày 30/6/2017 (Báo cáo) và nêu rõ khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện chỉ tiêu (theo Phụ lục 1 kèm theo Công văn).

Tuy nhiên, đến ngày 11/8/2017, Cục Trợ giúp pháp lý mới nhận được Báo cáo của 21 Trung tâm (có danh sách kèm theo).

Vì vậy, Cục Trợ giúp pháp lý đề nghị các Trung tâm chưa gửi Báo cáo kịp thời gửi Báo cáo về Cục Trợ giúp pháp lý và gửi qua thư điện tử theo địa chỉ: phant@moj.gov.vn trước ngày 18/8/2017. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với đ/c Nguyễn Thị Pha, Chuyên viên Cục Trợ giúp pháp lý, điện thoại: 02462.739.645.

Trân trọng./.

Xem thêm »