THÔNG BÁO VỀ VIỆC GÓP Ý THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

10/10/2017
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 27/9/2017, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 4549/BTP-TGPL về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. Thông tư được ban hành sẽ có hiệu lực vào 01/01/2018. Để bảo đảm tiến độ và chất lượng văn bản, đề nghị các đồng chí Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh/thành phố quan tâm chỉ đạo góp ý và gửi ý kiến sớm trước ngày 13/10/2017 về Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp, đồng thời, file điện tử gửi về địa chỉ email: lttha2@moj.gov.vn để Tổ soạn thảo kịp thời tổng hợp ý kiến góp ý, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

CỤC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Xem thêm »