Cục TGPL xin thông báo v/v chấm điểm thi, đánh giá, xếp hạng các Sở Tư pháp trong lĩnh vực TGPL

18/10/2017
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Hiện nay, Cục TGPL đang thực hiện chấm điểm thi, đánh giá, xếp hạng các Sở Tư pháp trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý. Để có cơ sở thực hiện chấm điểm, Cục TGPL đề nghị Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh/thành phố khẩn trương gửi báo cáo về Cục, để Cục thực hiện chấm điểm. Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 20/10/2017 theo địa chỉ email: ctgpl@moj.gov.vn.Quá thời hạn nêu trên, các Trung tâm không gửi báo cáo về Cục thì đối với những tiêu chí không có thông tin, Cục TGPL sẽ không thực hiện chấm điểm.

Đồng thời, Cục đề nghị các Trung tâm gửi thông tin về nhu cầu bồi dưỡng nguồn Trợ giúp viên pháp lý bảo đảm các đối tượng được cử tham gia lớp bồi dưỡng đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành. Đề nghị Trung tâm gửi thông tin về Cục trước ngày 20/10/2017 theo địa chỉ email ctgpl@moj.gov.vn.

File biểu mẫu đính kèm bên dưới.

Xem thêm »