Hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu 02/08/2018
Ngày hết hạn 02/09/2018
Địa chỉ nhận ý kiến huonghp.ktnn@gmail.com
Tệp đính kèm Du thao.rar
Nội dung